Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
Pomeranč + mango + vanilka + hřebíček - parfémová kompozice 200ml Větší náhled

Pomeranč + mango + vanilka + hřebíček - parfémová kompozice 200ml

090-049_200

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 

Vůně: pomerančová, tropická, vanilková, hřebíčková 
INCI: parfum 
UFI: AXX2-2913-100R-MXKE

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

399 Kč s DPH

Více informací

INCI

parfum

UFI

AXX2-2913-100R-MXKE

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: pomerančová, tropická, vanilková, hřebíčková

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, voskové a gelové svíčky. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Svíčky: max. 4%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem (2x100ml).

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varování

Nebezpečné látky: d-Limonene, Eugenol, PIPERONAL, Linalool, Citronellol, Linalylacetate, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Melonal, Citral, Geranyl acetate, EXALTOLIDE TOTAL, Beta-pinene, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranné rukavice.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

List

Objem200ml
Typ vůněParfémová kompozice
Použití do svíčekAno

Ke stažení