Mýdlové hmoty

Prohlédnuté produkty

Mýdlová hmota Crystal WNS (nerosící) 1kg Větší náhled

Mýdlová hmota Crystal WNS (nerosící) 0,5kg

1283

Kvalitní neprůhledná nerosící se mýdlová hmota CRYSTAL WNS má rostlinný základ. Slouží k domácí výrobě nebaleného mýdla, které odolává vlhkému prostředí. Hmotu stačí roztát, přidat barvu, vůni, nalít do formy, nechat ztuhnout a mýdlo je hotové.

INCI: viz specifikace v záložce "Ke stažení"

Surovina pro výrobu kosmetiky
Více informací v detailu produktu.

Více detailů

Skladem

72 Kč s DPH

Více informací

INCI

uvedené ve specifikaci, kterou si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení"

Charakteristika

  • Mýdlová hmota má rostlinný základ.
  • Je ideální mýdlovou hmotou pro výrobu neprůhledných mýdel, které odolávají vlhkému prostředí, i když nejsou zabalené do celofánu nebo jiného obalu. Je vhodná i pro ty, co upřednostňují bezobalové produkty.
  • Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikající hydrataci a zachovává na pokožce příjemný pocit.
  • Je možné obarvit ji pomocí barev, navonět parfémy nebo silicemi.
  • Výborně pění.
  • Vhodná na krájení nebo tvarování.

Vzhled: při 25°C pevná látka
Barva: téměř bílá
Vůně: neutrální - umožní vyniknout přidanému parfému nebo silici
Pěnivost: dobrá
Stabilita: výborná barevná stabilita
Rozpustnost: ve vodě částečně rozpustná
pH: cca 10,5

Použití v kosmetických produktech

tuhá mýdla

Země původu

Velká Británie

Balení

nakrájená na kousky různých velikostí v plastovém sáčku

Upozornění

Upozorňujeme, že mohou existovat mírné rozdíly v barvě v závislosti na konkrétní šarži.
Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Návody na výrobu mýdla

najdete na našem blogu

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Sodná sůl laurylether síranu, Sodium laurate

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338+P310 -  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P501 - Zneškodněte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
 

List

Hmotnost0,5kg

Ke stažení