Vůně a Silice | Esenciální oleje

Prohlédnuté produkty

Šeřík 10ml Větší náhled

Šeřík - parfémová kompozice 100ml

0607

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Vůně: svěží květinová, šeříková 

INCI: parfum 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

239 Kč s DPH

Více informací

INCI

parfum

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: svěží květinová, šeříková

Použití v produktech

tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy

Doporučené dávkování

kosmetika: 0,1–0,2%

Upozornění: Toto je dávkování doporučené výrobcem, dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Země původu

EU

Balení

ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem

Upozornění

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 
Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
 
Nebezpečí
Nebezpečné složky: Hexyl Cinnamic Aldehyd, Benzylsalicylat, Linalool, Amyl Cinnamic Aldehyde Alpha, Butylphenyl methylpropional, Citronellol, Benzylcinnamate, Geraniol, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, 7-Hydroxycitronellal, D-Limonene, Methylcinnamate, Isoeugenol, Terpinyl Acetate, Cinnamalkohol - Alcohol Cinnamique syntet., Eugenol, Nerol

H315 – Dráždí kůži.
H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
H361 – Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky .
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302 + P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 – Odstraňte obsah/obal.

List

Objem100ml
Typ vůněParfémová kompozice

Ke stažení