Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
Šeřík 10ml Větší náhled

Šeřík - parfémová kompozice 100ml

090-055_100

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky. 

Vůně: svěží květinová, šeříková 
INCI: parfum 
UFI: QNC2-890H-T00C-Q7FP 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

245 Kč s DPH

Více informací

INCI

Parfum

UFI

QNC2-890H-T00C-Q7FP

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: svěží květinová, šeříková

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné látky: Hexyl Cinnamic Aldehyd, Benzylsalicylat, Linalool, Geraniol, d-Limonene, Amyl Cinnamic Aldehyde Alpha, Citronellol, Benzylcinnamate, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, 7-Hydroxycitronellal, Methylcinnamate, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal, Eugenol, Nerol, Cinnamalkohol, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Isoeugenol

Alergeny: Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Linalool, Geraniol, Limonene, Amyl Cinnamal, Citronellol, Hydroxycitronellal, Benzyl Cinnamate, Eugenol, Isoeugenol, Cinnamyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Citral, Amylcinnamyl Alcohol, Benzyl Benzoate, alpha-Isomethyl Ionone, Cinnamal, Anise Alcohol

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H315 – Dráždí kůži.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H361 – Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky .

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P280 – Používejte ochranné rukavice.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 – Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

List

Objem100ml
Typ vůněParfémová kompozice

Ke stažení