Vůně a Silice | Esenciální oleje

Prohlédnuté produkty

Růže 10ml Větší náhled

Růže - parfémová kompozice 200ml

0607

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 
Vůně: květinová, růžová 
INCI: parfum 
Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

349 Kč s DPH

Více informací

INCI
parfum

Charakteristika
Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: květinová, růžová

Použití v produktech
pevné i tekuté mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, voskové a gelové svíčky

Doporučené dávkování
kosmetika: 0,1-0,2 %
svíčky: max 4 %

Upozornění: Toto je dávkování doporučené výrobcem, dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Země původu
EU

Balení
ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem (2x100ml)

Upozornění
Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 
Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

Související recepty na našem blogu
Vlasový kondicionér s výživnými olejmi

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
 
Nebezpečí

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H315 – Dráždí kůži.
H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P312 – PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 – Odstraňte obsah/obal.
 

List

Objem200ml
Typ vůněParfémová kompozice
Použití do svíčekAno

Ke stažení