Prohlédnuté produkty

Eukalyptová silice 10 ml Větší náhled

Esenciální olej EUKALYPTUS 100ml

092-015_100

100% přírodní esenciální olej, eukalyptová silice

Vůně: charakteristická 
INCI: EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL 
CAS: 8000-48-4

Nepoužívat na pokožku v koncentrované formě! 

Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

219 Kč s DPH

Více informací

INCI

EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL 

CAS

8000-48-4

EINECS CAS

84625-32-1

EINECS

283-406-2

Charakteristika

Koncentrovaný přírodní esenciální olej pro výrobu kosmetiky a svíček. Olej je získávaný z listů Eucalyptus globules.

Vůně: charakteristická 

Vzhled: kapalina

Barva: bezbarvá až světle žlutá 

Hlavní složka: 1,8-cineol (eukalyptol): <= 80%

Hustota (při 20°C): 0,909–0,919g/cm3

Bod vzplanutí: 47-48°C

Účinky v kosmetice

  • Je přírodním antioxidantem, pomáhá v boji s volnými radikály, má anti-aging vlastnosti – zpomaluje proces stárnutí pokožky, podporuje růst nových buněk a rozjasňuje pokožku.

  • Pro své protizánětlivé, antiseptické a antibakteriální účinky je výborný pro mastnou a aknózní pleť. Má výbornou čistící schopnost, pomáhá pokožce zbavit se nečistoty z pórů, zklidnit svrbění anebo zánět kůže.

  • Stimuluje růst vlasů.

  • Používá se jako aktivní složka mnohých ústních vod a zubních past. Je bohatý na cineol – přírodní antiseptikum, které zabíjí bakterie způsobující nepříjemný zápach z úst, pomáhá zabránit tvorbě zubního povlaku a zánětu dásní.

  • Chrání pokožku před UV zářením.

  • Přidává se do koupelí na uvolnění bolavých a ztuhlých svalů.

  • V aromaterapii se používá pro stimulaci těla a duše, podporuje aktivitu a vitalitu.

  • Má přírodní repelentní účinky.

Použití v kosmetických produktech

Do kosmetiky, mýdel, pro výrobu vonných parfémových kompozic, taktéž je vhodná pro výrobu svíček a do aromalamp.

Nepoužívat v koncentrované formě!

Země původu

Indie

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Upozorňujeme, že se jedná o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Seznam alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Související recepty na našem blogu

Parfumový olej

Prírodný repelent

Prírodná bieliaca zubná pasta

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné látky: Cineol, dipenten, Pin-2(3)-en, P-mentha-1,4-dien, P-cymen, 7-methyl-3-methylenokta-1,6-
dien, P-mentha-1,5-dien, Pin-2(10)-en

Alergeny: Limonene

H226 – Hořlavá kapalina a páry.

H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 – Dráždí kůži.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P240 - Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.

P241 - Používejte [elektrické/ventilační/ osvětlovací/…]zařízení do výbušného prostředí.

P243 - Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 – Používejte ochranné rukavice.

P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře

P302+P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P333+P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P363 - Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P391 - Uniklý produkt seberte.

P402+P404 - Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

P405 - Skladujte uzamčené.

P501 – Odstraňte obal podle státních předpisů.

List

Objem100ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení