Prohlédnuté produkty

Meduňková silice 35 ml Větší náhled

Meduňka citronelová indická silice 30ml

092-011_30

100% přírodní esenciální olej. 

Vůně: mírně sladká, bylinná, citrusově-meduňková 
INCI: CYMBOPOGON WINTERIANUS HERB OIL 
CAS: 91771-61-8, 8000-29-1 

Nepoužívat na pokožku v koncentrované formě! 

Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

132 Kč s DPH

Více informací

INCI

CYMBOPOGON WINTERIANUS HERB OIL

CAS

91771-61-8, 8000-29-1

EINECS

294-954-7

Charakteristika

Koncentrovaný přírodní esenciální olej pro výrobu kosmetiky a svíček. Silice se získává parnou destilací z bylinky Cymbopogon winterianus – listové aromatické trávy rostoucí v Indonésii.

Vzhled: čirá kapalina

Barva: světle žlutá

Vůně: charakteristická, mírně sladká, bylinná, citrusově-meduňková

Hustota (při 20°C): 0,880g/cm³ - 0,896g/cm³

Bod tání/tuhnutí: <-20°C

Bod vzplanutí: 68–78°C

Rozpustnost ve vodě (při 25°C): 1.767mg/l

Účinky v kosmetice

  • Pleť čistí, rozjasňuje a osvěžuje.

  • Pro své antibakteriální, antivirusové a hojivé účinky je vhodná i na mastnou, aknózní a ekzematickou pokožku.

  • Uklidňuje podrážděnou pokožku po holení a depilaci.

  • V aromaterapii se používá pro své uklidňující účinky, pomáhá odstranit nervozitu, stres, únavu, depresi a problémy se spánkem. Je vhodná na relaxační koupele a masáže.

Použití v kosmetických produktech

Do kosmetiky, mýdel, na výrobu vonných parfémových kompozicí, na koupele a masáže, také vhodná na výrobu svíček a do aromalamp.

Nepoužívat v koncentrované formě!

Země původu

Indonésie

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Produktovou specifikaci včetně seznamu alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Související recepty na našem blogu

Citrusovo-medovkový balzam na pery

Prírodná bieliaca zubná pasta

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Alergeny: Geraniol, Citronellol, Limonene, Citral, Eugenol, Linalool

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve spalovně odpadů.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P391 - Uniklý produkt seberte.

List

Objem30ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení