Prohlédnuté produkty

Perkarbonát sodný - bělidlo 1kg Větší náhled

Perkarbonát sodný - bělidlo 1kg

040-1411_A

Perkarbonát sodný, peruhličitan sodný, peroxouhličitan sodný, bělidlo. Vynikající bělicí a oxidační činidlo, ekologický prací prostředek na bílé a stálobarevné prádlo. Používá se k bělení prádla, a také k namáčení bílého a stálobarevného prádla za účelem odstranění skvrn. Při praní účinkuje již při 40°C. Může se použít jako účinná složka čistících prostředků v domácnosti. 

Chemický vzorec: 2Na2CO3.3H2O
CAS: 15630-89-4 

Surovina na praní a čištění v domácnosti. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

79 Kč s DPH

Více informací

Chemický vzorec

2Na2CO3.3H2O2

CAS

15630-89-4

EINECS

239-707-6

Charakteristika

  • Nazývá se také peruhličitan sodný nebo peroxouhličitan sodný. Jde o molekulární sloučeninu sody a peroxidu. Po rozpuštění ve vodě se rozkládá zpět na sodu a peroxid – soda pere a peroxid bělí. Proto se používá jako ekologický prací prostředek na bílé a stálobarevné prádlo. Používá se k bělení prádla, záclon, plen a pod. a také k namáčení bílého a stálobarevného prádla za účelem odstranění skvrn (od trávy, vína, krve…).

  • Při praní účinkuje již při 40°C.

  • Může se použít jako účinná složka čistících prostředků v domácnosti.

  • Je vhodný i pro alergiky.

  • Je biologicky odbouratelný.

Vzhled: sypká krystalická látka - granule

Barva: bílá

Vůně: bez zápachu

Aktivní kyslík: min. 13,1%

Obsah vody: max. 0,5%

Hustota: 1,0-1,2g/ml

Sypká měrná hmotnost: 900-1200kg/m3

Rozpustnost ve vodě: typ. 140g/l

pH (1,0% roztok): 10,0-10,8

Hořlavost: Dotyk s hořlavým materiálem může způsobit požár!

Použití

Ekologický prostředek na praní, bělení a čištění v domácnosti.

Dávkování na praní

3 lžíce perkarbonátu sodného + 2-4 lžíce strouhaného mýdla (pro ekologické praní je třeba použít rostlinné mýdlo, např. 100% kokosové mýdlo – vločky na praní)

nebo

1–2 lžíce perkarbonátu sodného přidat k pracímu prášku na bílé prádlo

Země původu

Rakousko

Balení

V plastovém sáčku.

Upozornění

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Související recepty na našem blogu

EKO prach na pranie

Označení podle Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008

GHS03

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Uhličitan sodný, peroxihydrát

H272 - Může zesílit požár; oxidant.

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P220 - Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/hořlavých materiálů.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P370 + P378 - V případě požáru: K uhašení použijte vodní mlhu.

P401 - Skladujte v suchých skladech při teplotě max. do 40°C

List

Hmotnost1kg

Ke stažení