Prohlédnuté produkty

Uhličitan sodný - soda na praní 1kg Větší náhled

Uhličitan sodný - těžká soda na praní 1kg

040-1413

Uhličitan sodný - těžká prací soda, kalciovaná soda. Ekologický prací prostředek na barevné prádlo. Změkčuje vodu, rozpouští tuk, odstraňuje skvrny a dezinfikuje. Pro ekologické praní se používá spolu s rostlinným mýdlem. Může se použít jako účinná složka čistících prostředků v domácnosti. 

Chemický vzorec: Na2CO
CAS: 497-19-8 

Surovina na praní a čištění v domácnosti. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

38 Kč s DPH

Více informací

Chemický vzorec

Na2CO3

CAS

497-19-8

Charakteristika

  • Uhličitan sodný se v přírodě vyskytuje např. v mořské vodě. Tato kalciovaná soda změkčuje vodu, rozpouští tuk, odstraňuje skvrny a dezinfikuje. Rychle a lehce se rozpouští ve vodě a uvolňuje teplo.

  • Používá se na praní barevného prádla. Tím, že změkčuje vodu, zároveň chrání pračku před usazováním vodního kamene. Pro ekologické praní se používá spolu s rostlinným mýdlem. Zvyšuje účinek klasického pracího prášku

  • Je vhodný na namáčení silně znečistěného prádla.

  • Může se použít jako účinná složka čistících prostředků v domácnosti. Odstraňuje pachy, nečistoty a dezinfikuje.

  • Je vhodný i pro alergiky.

  • Je biologicky odbouratelný.

Vzhled: prášek

Barva: bílá

Vůně: bez zápachu

Rozpustnost ve vodě: 215g/l (20°C)

Hustota: 2,53g/cm3 (20°C)

pH: 11,6 (100g/l; 20°C)

Bod tání: 851°C

Použití

Prací prostředky na barevné prádlo, čistící prostředky v domácnosti, tablety do myčky atd.

Dávkování na praní

3 lžíce uhličitanu sodného + 2-4 lžíce strouhaného mýdla (pro ekologické praní je třeba použít rostlinné mýdlo, např. 100% kokosové mýdlo – vločky na praní)

nebo

1–2 lžíce uhličitanu sodného přidat k pracímu prášku na barevné prádlo

Země původu

Itálie, Německo nebo Belgie

Balení

V plastovém sáčku.

Upozornění

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Související recepty na našem blogu

EKO prach na pranie

Označení podle Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008

Varování

Nebezpečné složky: uhličitan sodný

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.

Ke stažení