Prohlédnuté produkty

Mýdlová hmota CRYSTAL WST 1kg Větší náhled

Mýdlová hmota CRYSTAL WST 1kg

010-0514

Kvalitní neprůhledná mýdlová hmota CRYSTAL WST vyrobena z přírodních ingrediencí. Slouží k domácí výrobě mýdla. Hmotu stačí rozehřát, přidat barvu, vůni, nalít do formy, nechat ztuhnout a mýdlo je hotové. 

INCI: viz specifikace v záložce „Ke stažení“ 

Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

145 Kč s DPH

Více informací

INCI

Uvedené ve specifikaci, kterou si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Charakteristika

  • Mýdlová hmota má rostlinný základ.

  • Slouží k domácí výrobě neprůhledných mýdel různých tvarů. 

  • S přídavkem oxidu titaničitého na dosažení průhlednosti

  • Je možné ji zabarvit pomocí barev, navonět parfémy anebo silicemi. 

  • Vynikající stálost barev i při dlouhodobém udržování vysoké teploty.

  • Vhodné pro krájení a tvarování.

  • Výborně pění.

Vzhled: při 25°C pevná látka
Barva: bílá
Vůně: neutrální – umožní vyniknout přidanému parfému anebo silici
Pěnivost: dobrá
Stabilita: vysoce stabilní, i v případě, že se uchovává delší dobu při vysoké teplotě
Rozpustnost: ve vodě rozpustná
pH : cca 10,0
Bod tuhnutí: cca 55°C
Bod varu: cca 100°C

Účinky v kosmetice

Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikající hydrataci a zachovává na pokožce příjemný pocit.

Využití v kosmetických produktech

Tuhá mýdla

Země původu

Velká Británie

Balení

Nakrájená na kousky různých velikostí v plastovém sáčku.

Upozornění

Upozorňujeme, že mohou existovat mírné rozdíly v barvě v závislosti na konkrétní šarži.

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Návody na výrobu mýdla

Najdete na našem blogu.

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Sodium laurate, Sodná sůl laurylether síranu

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338+P310 -  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve smyslu platných předpisů.

List

Hmotnost1kg

Ke stažení