Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
Mýdlová hmota s kozím mlékem 11,5kg Větší náhled

Mýdlová hmota s kozím mlékem 11,5kg

010-0522

Kvalitní neprůhledná mýdlová hmota CRYSTAL GOAT'S MILK má rostlinný základ a je vyrobena s přídavkem kozího mléka. Slouží k domácí výrobě mýdla. Hmotu stačí roztát, přidat barvu, vůni, nalít do formy, nechat ztuhnout a mýdlo je hotové. 

INCI: viz specifikace v záložce "Ke stažení" 

Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

1 645 Kč s DPH

Více informací

INCI

Uvedeno ve specifikaci, kterou si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Charakteristika

  • Mýdlová hmota má rostlinný základ.

  • Obsahuje kozí mléko, které má vysoký obsah vitamínů, hlavně vitamínu E a minerálních látek a je bohaté na mléčné tuky, což z něj činí ideální hydratační přípravek. Zároveň pokožku vyživuje.

  • Vysoký obsah glycerínu zajišťuje vynikající hydrataci a zachovává na pokožce příjemný pocit.

  • Slouží k domácí výrobě neprůhledných mýdel různých tvarů.

  • Je možné obarvit ji pomocí barev, navonět parfémy nebo silicemi.

  • Vynikající stálost barev i při dlouhodobém udržování vysoké teploty.

  • Vhodná na krájení nebo tvarování.

  • Výborně pění.

Vzhled: při 25°C pevná látka
Barva: téměř bílá, neprůhledná
Vůně: mírná, charakteristická - umožní vyniknout přidanému parfému nebo silici
Pěnivost: dobrá
Stabilita: vysoce stabilní i v případě, že se uchovává delší dobu při vysoké teplotě
Rozpustnost: ve vodě mísitelná
Bod tuhnutí / rozmezí tuhnutí: cca 100°C
pH: cca 10,5 (20°C)

Využití v kosmetických produktech

Tuhá mýdla

Země původu

Velká Británie

Balení

Vcelku (velká kostka) v kartonové krabici.

Upozornění

Upozorňujeme, že mohou existovat mírné rozdíly v barvě v závislosti na konkrétní šarži.

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Návody na výrobu mýdla

Najdete na našem blogu.

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Sodium laurate, sodná sůl laurylether síranu

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338+P310 -  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

P501 - Zneškodněte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

List

Hmotnost11,5kg

Ke stažení