Mýdlové hmoty

Prohlédnuté produkty

Mýdlová hmota TUHÝ ŠAMPON 11,5kg Větší náhled

Mýdlová hmota TUHÝ ŠAMPON 11,5kg

1523

Kvalitní neprůhledná mýdlová hmota CRYSTAL SS má rostlinný základ a je vyrobena s přídavkem aloe vera a s kondicionační přísadou, neobsahuje SLS. Slouží k domácí výrobě tuhého šamponu. Hmotu stačí roztát, přidat vůni, nalít do formy, nechat ztuhnout a tuhý šampon je hotový.

INCI: viz specifikace v záložce "Ke stažení"

Surovina pro výrobu kosmetiky
Více informací v detailu produktu.

Více detailů

Skladem

1 539 Kč s DPH

Více informací

INCI

uvedené ve specifikaci, kterou si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení"

Charakteristika

  • Mýdlová hmota má rostlinný základ.
  • Neobsahuje SLS (Sodium Lauryl Sulfate).
  • Obsahuje prášek ze šťávy aloe vera a kondicionační přísadu.
  • Slouží k domácí výrobě neprůhledných tuhých šamponů různých tvarů.
  • Je možné obarvit ji pomocí barev, navonět parfémy nebo silicemi.
  • Vhodná na krájení nebo tvarování.

Vzhled: při 25°C neprůhledná pevná látka
Barva: bílá až krémově bílá
Vůně: charakteristická
Pěnivost: dobrá
Rozpustnost: ve vodě částečně rozpustná
pH: cca 10,5 (při 20°C)

Použití v kosmetických produktech

tuhá mýdla

Země původu

Velká Británie

Balení

vcelku (velká kostka) v kartonové krabici

Upozornění

Upozorňujeme, že mohou existovat mírné rozdíly v barvě v závislosti na konkrétní šarži.
Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Návody na výrobu mýdla

najdete na našem blogu

Související recepty na našem blogu

Tuhý šampón s ílom
Tuhý žihľavový šampón

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
Nebezpečí

Nebezpečné složky: Stearát sodný, sodná sůl laurylether síranu, Sodium laurate

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338+P310 -  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P501 - Zneškodněte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

List

Hmotnost11,5kg

Ke stažení