Mýdlové hmoty

Prohlédnuté produkty

Sleva Mýdlová hmota CRYSTAL WSLES a SLS free 11,5kg Větší náhled

Mýdlová hmota CRYSTAL WSLES a SLS free 11,5kg

0759

Kvalitní neprůhledná mýdlová hmota CRYSTAL WSLES & SLS FREE má rostlinný základ, neobsahuje SLES a SLS. Slouží k domácí výrobě mýdla. Hmotu stačí roztát, přidat barvu, vůni, nalít do formy, nechat ztuhnout a mýdlo je hotové.

INCI: viz specifikace v záložce "Ke stažení"

Surovina pro výrobu kosmetiky
Více informací v detailu produktu.

Více detailů

Skladem

1 399 Kč s DPH

Více informací

INCI

uvedené ve specifikaci, kterou si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení"

Charakteristika

  • Mýdlová hmota má rostlinný základ.
  • Neobsahuje sulfáty SLS (Sodium Lauryl Sulfate) ani SLES (Sodium Laureth Sulfate).
  • Vysoký obsah glycerínu zajišťuje vynikající hydrataci a zachovává na pokožce příjemný pocit.
  • Slouží k domácí výrobě neprůhledných mýdel různých tvarů.
  • Je možné obarvit ji pomocí barev, navonět parfémy nebo silicemi.
  • Má výborné pěnící vlastnosti.
  • Je vhodná na krájení nebo tvarování.

Vzhled: při 25°C pevná látka
Barva: bílá, neprůhledná
Vůně: neutrální - umožní vyniknout přidanému parfému nebo silici
Pěnivost: dobrá
Stabilita: vysoce stabilní i v případě, že se uchovává delší dobu při vysoké teplotě
Rozpustnost: s vodou mísitelná
Bod tání: cca 50°C
Bod varu/rozmezí bodu varu: cca 100°C

Využití v kosmetických produktech

tuhá mýdla

Země původu

Velká Británie

Balení

vcelku (velká kostka) v kartonové krabici

Upozornění

Upozorňujeme, že mohou existovat mírné rozdíly v barvě v závislosti na konkrétní šarži.
Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Návody na výrobu mýdla

najdete na našem blogu

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
Nebezpečí

Nebezpečné složky: Sodium laurate

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338+P310 -  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

List

Hmotnost11,5kg

Ke stažení