Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
Mýdlová hmota CRYSTAL SLES a SLS free 11,5kg Větší náhled

Mýdlová hmota CRYSTAL SLES a SLS free 11,5kg

010-0755

Kvalitní průhledná mýdlová hmota CRYSTAL SLES & SLS FREE má rostlinný základ, neobsahuje SLES a SLS.  Slouží k domácí výrobě mýdla. Hmotu stačí roztát, přidat barvu, vůni, nalít do formy, nechat ztuhnout a mýdlo je hotové. 

INCI: viz specifikace v záložce "Ke stažení" 

Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

1 645 Kč s DPH

Více informací

INCI

Uvedené ve specifikaci, kterou si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Charakteristika

  • Mýdlová hmota má rostlinný základ.

  • Neobsahuje sulfáty SLS (Sodium Lauryl Sulfate) ani SLES (Sodium Laureth Sulfate

  • Vysoký obsah glycerinu zajišťuje vynikající hydrataci a zachovává na pokožce příjemný pocit.

  • Slouží k domácí výrobě průhledných mýdel různých tvarů.

  • Je možné obarvit ji pomocí barev, navonět parfémy nebo silicemi.

  • Má výborné pěnící vlastnosti.

  • Je vhodná na krájení nebo tvarování.

Vzhled: při 25°C pevná látka
Barva: transparentní až částečně transparentní
Vůně: neutrální - umožní vyniknout přidanému parfému nebo silici
Pěnivost: dobrá
Rozpustnost: s vodou mísitelná
pH: cca 10,5

Použití v kosmetických produktech

Tuhá mýdla

Země původu

Velká Británie

Balení

Vcelku (velká kostka) v kartonové krabici.

Upozornění

Upozorňujeme, že mohou existovat mírné rozdíly v barvě v závislosti na konkrétní šarži.

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Návody na výrobu mýdla

Najdete na našem blogu.

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Sodium laurate

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338+P310 -  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve smyslu platných předpisů.

List

Hmotnost11,5kg

Ke stažení