Luxusní dámské parfémy

Prohlédnuté produkty

Luxusní dámský parfém do kosmetiky MARGARET 10ml Větší náhled

Luxusní dámský parfém do kosmetiky GIORGIANA - parfémová kompozice 10ml

0608

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.
KvalitnÍ imitace značkového parfému AQUA DI GIOIA ARMANI
Popis vůně: ovocná, květinová, mořská, dřevitá, ambrová
Parfémová kompozice: pevná i tekutá mýdla, šampóny, sprchové gely, koupelové soli, krémy
Výroba toaletní a parfémované vody a parfému
Nepoužívat v koncentrované formě! Nutno ředit!
Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

Více detailů

Skladem

37 Kč

Více informací

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.
Nepoužívat v koncentrované formě! Nutno ředit!
Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!
Bezpečnostní list ke stažení na záložce DOKUMENTY
 
Popis vůně
ovocná, květinová, mořská, dřevitá, ambrová
 
Použití
pevná i tekutá mýdla, šampóny, sprchové gely, koupelové soli, krémy
toaletní a parfémovaná voda, parfém
 
Doporučené dávkování
mýdla, šampóny, sprchové gely, koupelové soli, krémy 0,1-0,2%
kolínská voda 5%
toaletní voda 8%
parfémová voda 18%
parfém 38%
 
OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
 
 
Varování
H315 – Dráždí kůži.
H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 – Uniklý produkt seberte.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
 
Objem
10 ml

Ke stažení