Silice/ Esenciální oleje

Prohlédnuté produkty

Pomerančová silice 10ml Větší náhled

Pomerančová silice 200ml

0609

Pomerančová silice  silice, 100% přírodní, 200ml
pro kosmetické účely

Nepoužívat v koncentrované formě!

Více detailů

Skladem

Upozornění: Poslední kusy skladem!

290 Kč

Více informací

INCI: CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL
CAS: 8008-57-9
 
Vůně: svěží, intenzivní ovocná, typická pro pomeranč
Použití: Vhodný do aroma lampy, svíček a k výrobě vonných parfémových kompozic
 
Nepoužívat v koncentrované formě! Nutno ředit!
Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!
Nebezpečné komponenty: d-Limonene

Bezpečnostní list ke stažení na záložce DOKUMENTY

Zěmě původu: Brazílie
Objem: 2x 100 ml

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

 
Nebezpečí
 
Nebezpečné komponenty:d-Limonene
 
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními nařízeními 
 

List

Objem200ml

Ke stažení