Šumivé bomby do koupele

Prohlédnuté produkty

Materiál na šumivé bomby do koupele

0638

Materiál na šumivé bomby do koupele, 1,2 kg - z toho: 600g soda bikarbona, 400g kyselina citronová jemná - monohydrát, 200g kukuřičný škrob

Více detailů

Skladem

69 Kč

Více informací

Materiál na šumivé bomby do koupele obsahuje:
 
- 600 g soda bikarbona (hydrogenuhličitan sodný potravinářský)
- 400 g kyselina citronová jemná - monohydrát (potravinářská)
- 200 g kukuřičný škrob
 
Celková hmotnost: 1,2 kg
 
Baleno v zipových sáčcích.
 
Kyselina citronová - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008:
Signální slovo: Pozor
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 

Ke stažení