Vážení zákazníci,


vzhledem k velkému počtu objednávek je aktuální doba expedice objednávky do 5 pracovních dnů od jejího přijetí/přijetí platby.

Děláme vše pro to, abychom tuto dobu zkrátili na minimum.

Děkujeme za pochopení.

Mydlovysvet.cz

Zavřít

Prohlédnuté produkty

Mýdlový koncentrát 1l Větší náhled

Mýdlový koncentrát 1l

080-0557

Mýdlový koncentrát je 34%-ní aktivní koncentrovaná báze složená z povrchově aktivních látek pro domácí výrobu šamponů, sprchových gelů, tekutého mýdla nebo přípravků do koupele. 
Z 1 litru koncentrátu jednoduchým způsobem vyrobíte až 5 litrů vysoce aktivního přípravku osobní hygieny.  Přidáte jen vodu, konzervant a můžete přimíchat esenciální oleje, vůně a barvy podle vlastního výběru. 

INCI: viz Produktová specifikace v záložce „Ke stažení“. 

Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Dočasně vyprodáno

195 Kč s DPH

Více informací

INCI

Viz. produktová specifikace v záložce „Ke stažení“.

Charakteristika

Vzhled: čirá až mírně zakalená viskózní kapalina

Barva: bezbarvá

Vůně: slabá

Rozpustnost: s vodou mísitelný

pH: 6,0–7,0

Viskozita (25°C): 2000-6000cps

Účinky v kosmetice

  • Má čistící účinky na pokožku.

  • Přidáním aktivních kosmetických surovin je možné vytvořit vlastní kosmetické produkty s požadovanými vlastnostmi.

Použití v kosmetických produktech

Šampony, sprchové gely, tekutá mýdla, přípravky do koupele.

Postup výroby

Doporučení - přidané přísady (esenciální olej/vůně, barva, výluh, aktivní látky atd.) mohou změnit konzistenci finálního produktu tak, že ho již nebude možné více zahustit. Proto doporučujeme vyzkoušet si je předem na malém vzorku.

  1. Mýdlový koncentrát nalijte do vhodné nádoby spolu s vodou (příp. s výluhem z bylinek) v poměru 15-25% : 85-75% (koncentrát : voda/výluh z bylinek).

  2. Přidejte esenciální olej nebo vůni max. do 0,5% celkového objemu, konzervant a příp. i barvu a další kosmetické přísady podle vlastní receptury. Míchejte ručně po dobu 10-15 minut, dokud není směs homogenní a hladká.

  3. Za stálého míchání přidávejte do směsi vakuovou sůl až do zhoustnutí směsi na požadovanou konzistenci.

  4. Vyrobený produkt naplňte do vybraných obalů.

  5. Doporučení - přidané přísady (esenciální olej/vůně, barva, výluh, aktivní látky atd.) mohou změnit konzistenci finálního produktu tak, že ho již nebude možné více zahustit. Proto doporučujeme vyzkoušet si je předem na malém vzorku.

Jde o koncentrát, který je nutné ředit

2 díly koncentrátu + 8 dílů vody
4 díly koncentrátu + 6 dílů vody

Země původu

Velká Británie

Balení

V plastové láhvi se šroubovacím uzávěrem.

Upozornění

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Související recepty na našem blogu

Sprchový gel a šampón

Tekuté mydlo

Označení podle Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli,  Aminy, koko alkyldimethyl, N-oxidy

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. 

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P305+P351+P338 + P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve smyslu platných předpisů.

Ke stažení