Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
NEAKTÍVNE Zelený čaj s pomerančem - parfémová kompozice 200ml Větší náhled

Zelený čaj s pomerančem - parfémová kompozice 200ml

090-069_200

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 

Vůně: svěží citrusová, zelená, květinová, pomerančová 
INCI: parfum 
UFI: 7FT5-V9NC-T00Y-KWCX 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

399 Kč s DPH

Více informací

INCI

parfum

UFI

7FT5-V9NC-T00Y-KWCX

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: svěží citrusová, zelená, květinová, pomerančová

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, voskové a gelové svíčky. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Svíčky: max. 4%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem (2x100ml).

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varování

Alergeny: Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Benzoate, Amyl Cinnamal, Citronellol, Hydroxycitronellal, Citral, Geraniol, Benzyl Salicylate, Benzyl Alcohol, Eugenol, Amylcinnamyl Alcohol, Farnesol

H226 – Hořlavá kapalina a páry.

H315 – Dráždí kůži.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333 + P313 –Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

List

Objem200ml
Typ vůněParfémová kompozice
Použití do svíčekAno

Ke stažení