Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
Vanilkové mléko 10ml Větší náhled

Vanilkové mléko - parfémová kompozice 100ml

090-062_100

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky. 

Vůně: sladká, vanilková, mléčná 
INCI: parfum 
UFI: D2U6-49NF-J003-1HTP

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

245 Kč s DPH

Více informací

INCI

parfum

UFI

D2U6-49NF-J003-1HTP

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: sladká, vanilková, mléčná

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí.

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Varování

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P391 - Uniklý produkt seberte.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

List

Objem100ml
Typ vůněParfémová kompozice

Ke stažení