Prohlédnuté produkty

Pudrosy antialergický 35ml Větší náhled

Pudrosy antialergický - parfémová kompozice 30ml

090-0607

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky. 

Vůně: květinová, pudrová 
INCI: parfum 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

87 Kč s DPH

Více informací

INCI

parfum

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: květinová, pudrová

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 – Uniklý produkt seberte.
P501 – Odstraňte obsah/obal.

List

Objem30ml
Typ vůněParfémová kompozice

Ke stažení