Vůně a Silice | Esenciální oleje

Prohlédnuté produkty

Tutti frutti 10ml Větší náhled

Tutti frutti - parfémová kompozice 200ml

0607

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 
Vůně: ovocná 

INCI: parfum 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Dočasně vyprodáno

349 Kč s DPH

Více informací

INCI

parfum

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: ovocná

Použití v produktech

tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, voskové a gelové svíčky

Doporučené dávkování

kosmetika: 0,1–0,2%
svíčky: max. 4%

Upozornění: Toto je dávkování doporučené výrobcem, dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Země původu

EU

Balení

ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem (2x100ml)

Upozornění

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 
Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
 
Varování

H226 – Hořlavá kapalina a páry.
H302 – Zdraví škodlivý při požití.
H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301 + P312 – PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 – Uniklý produkt seberte.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
 

List

Objem200ml
Typ vůněParfémová kompozice
Použití do svíčekAno

Ke stažení