Prohlédnuté produkty

Tutti frutti 10ml Větší náhled

Tutti frutti - parfémová kompozice 10ml

090-0607

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 

Vůně: ovocná 
INCI: parfum
UFI: 5UTY-M8D3-N001-FUHF 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

35 Kč s DPH

Více informací

INCI

Parfum

UFI

5UTY-M8D3-N001-FUHF

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: ovocná

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, voskové a gelové svíčky. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Svíčky: max. 4%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varování

H226 – Hořlavá kapalina a páry.

H302 – Zdraví škodlivý při požití.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301 + P312 – PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P391 – Uniklý produkt seberte.

P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

List

Objem10ml
Typ vůněParfémová kompozice
Použití do svíčekAno

Ke stažení