Vůně a Silice | Esenciální oleje

Prohlédnuté produkty

Jasmín + růže + orchidej 10ml Větší náhled

Jasmín + růže + orchidej - parfémová kompozice 200ml

0607

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Vůně: svěží ovocná, květinová 

INCI: parfum 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Dočasně vyprodáno

349 Kč s DPH

Více informací

INCI

parfum

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: svěží ovocná, květinová

Použití v produktech

tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy

Doporučené dávkování

kosmetika: 0,1–0,2%

Upozornění: Toto je dávkování doporučené výrobcem, dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Země původu

EU

Balení

ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem (2x100ml)

Upozornění

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 
Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
 
Varování
Nebezpečné látky: Hexyl Cinnamic Aldehyd, Linalool, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Linalylacetate, Benzylsalicylat, Hexyl salicylate, Butylphenyl methylpropional, d-Limonene, Dodecanal, PIPERONAL, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Coumarin

H315 – Dráždí kůži.
H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 – Odstraňte obsah/obal.
 

List

Objem200ml
Typ vůněParfémová kompozice

Ke stažení