Zavřít

Šumivé bomby do koupele

Prohlédnuté produkty

Kyselina citronová 1kg Větší náhled

Kyselina citronová 1kg

0705

Kyselina citronová monohydrát - jemná F6000, 1 kg  
surovina pro výrobu kosmetiky

Více detailů

Skladem

89 Kč

Více informací

Hmotnost
1 kg

Chemický vzorec
C6H807

Vzhled
krystalický prášek

Barva
bezbarvá až bílá

Vůně
prakticky bez zápachu

Země původu
Rakousko

Balení
v igelitovém sáčku

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008:
Signální slovo: Pozor
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Upozornění
Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Ke stažení