Šumivé bomby do koupele

Prohlédnuté produkty

Kyselina citronová 1kg Větší náhled

Kyselina citronová monohydrát 1kg

0705

Kyselina citronová monohydrát - jemná F6000, 1 kg  
surovina pro výrobu kosmetiky

Více detailů

Skladem

92 Kč s DPH

Více informací

INCI
Citric acid

Chemický vzorec
C6H807

Charakteristika
Kyselina citrónová, monohydrát. Používá se jako základní složka při přípravě šumivých bomb do koupele. V přípravcích osobní starostlivosti upravuje pH, vyrovnává tón pleti, má čistící a stahující účinky.

Vzhled: krystalický prášek
Barva: bezbarvá až bílá
Vůně: prakticky bez zápachu
Hustota (20 oC): 1,54 g/cm3
Rozpustnost: velmi dobře rozpustný ve vodě, v etanole (96%), částečně rozpustný v éteru
pH: 1,8 (50 g/l; 20 °C)
Bod tání: 135 - 152 °C

Použití v kosmetických produktech
šumivé bomby do koupele, mýdla, šampony, tekuté mýdla, pleťové vody, krémy, deodoranty, dekorativní kosmetika, čistící a prací prostředky atd.

Země původu
Rakousko

Balení
v plastovém sáčku

Upozornění
Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Dokumenty“.

Související recepty na našem blogu
Valentínske šumivky s morskou soľou
Šumivé bomby do kúpeľa
Šumivé WC tablety
Šumivky s kozím mliekom

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Varování

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 – Přetrvává li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
Nebezpečná zložka: kyselina citrónová, monohydrát

Ke stažení