Prohlédnuté produkty

Sada na výrobu tekutého mýdla a šampónu Větší náhled

Sada na výrobu tekutého mýdla a šamponu

Sada obsahuje ingredience potřebné pro výrobu 1 litru tekutého mýdla, šamponu, sprchového gelu  nebo pěny do koupele. 

Více detailů

Skladem

63 Kč s DPH

Zvolte si variantu

Před přidáním do košíku si vyberte variantu

Více informací

Sada obsahuje

Návod na výrobu 1 litru tekutého mýdla, šamponu, sprchového gelu a pěny do koupele

  • 200ml (tj. 20%) mýdlového koncentrátu

  • 800ml vody nebo výluhu z bylinek

  • 1-2ml vůně (tj. 0,1-0,2%)

  • pár kapek barvy GL COLOR (nemusí být)

  • 0,1ml (tj. 3 kapky) konzervantu COSGARD (Bioscontrol Synergy BAS)  (tj. 0,01%)

  • 17-20g vakuové soli (přidává se až na konec)

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P332+313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

List

Sada na výrobuTekutého mýdla a šamponu