Silice | Esenciální oleje

Rozmarýnová silice 10ml Větší náhled

Rozmarýnová silice 30ml

0609

Rozmarýnová silice, 100% přírodní, 30ml
pro kosmetické účely

Nepoužívat v koncentrované formě!

Více detailů

Skladem

289 Kč s DPH

Více informací

INCI
ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL

CAS
8000-25-7

EINECS
283-291-9

Charakteristika
Koncentrovaný přírodní esenciální olej na výrobu kosmetiky a svíček.
Silice se získává parnou destilací byliny rozmarýnu lékařského (Rosmarinus officinalis).
Vůně: svěží bylinná s eukalyptovým nádechem

Vzhled: čirá tekutina
Barva: světle žlutá
Vůně: charakteristická
Hustota (při 20 °C): 0,895 - 0,920 g/cm3
Bod vzplanutí: 43 oC 
Bod tání/tuhnutí: <-20 °C

Účinky v kosmetice

  • Má antiseptické, protizánětlivé a hojivé účinky na pokožku.
  • Je vhodná na všechny typy pleti, obzvlášť na mastnou a aknózní pleť.
  • Působí jako přírodní antioxidant.
  • Uklidňuje pokožku po holení.
  • Pomáhá v boji proti celulitidě.
  • Redukuje produkci mazu ve vlasové pokožce, pomáhá v boji proti lupům. Podporuje růst vlasů a působí proti jejich vypadávání.
  • Díky svým stimulujícím a relaxačním účinkem je vhodná na masáže.
  • Má repelentní účinek – odpuzuje hmyz.

Použití v kosmetických produktech
do kosmetiky, mýdel, na výrobu vonných parfémových kompozicí, také vhodná na výrobu svíček a do aromalamp

Nepoužívat v koncentrované formě!
Alergeny: Limonene, Linalool

Země původu
Tunis

Balení
ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem

Upozornění
Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Produktovou specifikaci včetně seznamu alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí
Alergeny:
 Limonene, Linalool

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H371 Může způsobit poškození orgánů.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte písek, oxid uhličitý nebo práškový hasicí přístroj.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

List

Objem30ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení