Silice | Esenciální oleje

Tea tree oil 35 ml Větší náhled

Tea tree oil 30ml

0609

Tea tree oil silice, čajovníkový olej, 100% přírodní, 30ml
pro kosmetické účely

Nepoužívat v koncentrované formě!

Více detailů

Skladem

179 Kč s DPH

Více informací

INCI
Melaleuca Alternifolia Leaf Oil

CAS
85085-48-9

Charakteristika
Koncentrovaný přírodní esenciální olej na výrobu kosmetiky a svíček.
Tea tree oil nebo čajovníkový olej se destiluje z listů rostliny Melaleuca Alternifolia rostoucí v Austrálii.
Vůně: charakteristická

Vzhled: čirá kapalina
Barva: bezbarvá až bledě žlutá
Hustota (při 20 °C) - 0,885 – 0,906 g/cm3
Mísitelnost v 85 % etanolu (při 20 °C): méně jako 2 díly
Bod vzplanutí: 54 °C

Účinky v kosmetice

  • Tea tree olej je považovaný za přírodní alternativu účinných chemických látek obsažených v kosmetických produktech na léčení nebo potlačování různých kožních problémů. Obsahuje asi 100 různých složek, včetně molekul nazývaných terpeny, hlavně účinnou látku zvanou terpinen - 4-ol.
  • Má silné antibakteriální, protizánětlivé, antivirusové a antifungální vlastnosti.
  • Je vhodný na mastnou a problematickou pleť, odstraňuje projevy akné, snižuje tvorbu kožního mazu, působí proti zápalu.
  • Hydratuje suchou pokožku, snižuje svědění a podráždění, pomáhá při ekzémech.
  • Uklidňuje podrážděnou a spálenou pokožku a také pokožku po štípnutí hmyzem.
  • Pomáhá odstranit lupy, vlasy udržuje zdravé a hydratované, podporuje jejich růst.
  • Posilňuje křehké nehty, odstraňuje žluté nebo nabarvené nehty, bojuje proti nehtové plísni.
  • Je vhodný na ošetření ústní dutiny, pomáhá snížit zánět a krvácivost dáseň, zmírňuje zápach z úst.
  • Působí jako přírodní deodorant, snižuje tělesný zápach.
  • Má repelentní účinek, odpuzuje hmyz, je účinný v boji proti vším.

Použití v kosmetických produktech
do kosmetiky, mýdel, také vhodná na výrobu svíček a do aromalamp

Nepoužívat v koncentrované formě!
Alergeny: Limonene
Nebezpečné složky: Melaleuca alternifolia, extrakt

Země původu
Austrálie

Balení
ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem

Upozornění
Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Produktovou specifikaci včetně seznamu alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.
Související recepty na našem blogu
Masky na tvár
Pleťové mydlo s aktívnym uhlím - s pečiatkou
Prírodný deodorant a antiperspirant
OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí
Alergeny: Limonene

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 - Dráždí kůži.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte kůži.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P370/P378 - V případě požáru: K hašení použijte vodu/pěnu/prášek/CO2.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

List

Objem30ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení