Silice | Esenciální oleje

Prohlédnuté produkty

Mandarinková silice 10ml Větší náhled

Mandarinková silice 100ml

0609

100% přírodní esenciální olej.

Vůně: charakteristická citrusová, jemná, sladká, osvěžující

INCI: Citrus Nobilis Peel Oil
CAS: 84929-38-4

Nepoužívat na pokožku v koncentrované formě!

Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček.
Více informací v detailu produktu.

Více detailů

Dočasně vyprodáno

249 Kč s DPH

Více informací

INCI

Citrus Nobilis Peel Oil

CAS

84929-38-4

EINECS

284-521-0

Charakteristika

Koncentrovaný přírodní esenciální olej pro výrobu kosmetiky a svíček.
Silice je lisovaná z kůry mandarinky, Citrus nobilis, citroník ušlechtilý - mandarinka king, rutovitá.
Vůně: charakteristická citrusová, jemná, sladká, osvěžující

Vzhled: čirá kapalina
Barva: sytě oranžová
Hustota (při 20°C): 0,8400–0,8520g/cm3
Bod vzplanutí: 49°C

Účinky v kosmetice

  • Je bohatá na vitamíny, živiny, minerály a antioxidanty, pomáhá neutralizovat volné radikály, které poškozují kožní buňky.
  • Pro svoje anti-aging vlastnosti je výbornou složkou produktů proti stárnutí pokožky. Působí exfoliačně, redukuje jemné linky a vrásky, pomáhá udržet pokožku pevnou a pružnou, vyrovnává barevný tón pleti a eliminuje skvrny.
  • Má antibakteriální, protizánětlivé, antiseptické a fungicidní vlastnosti, urychluje hojení ran a zklidňuje podrážděnou pokožku.
  • Je vhodná na pleť se sklonem k akné.
  • Přidává se do nosného oleje při masážích na uvolnění svalových křečí, chrání před celulitidou, pomáhá odbourat napětí a stres.
  • V aromaterapii je oblíbená pro své relaxační a zklidňující vlastnosti, uvolňuje stres a úzkost, pomáhá při nespavosti.

Použití v kosmetických produktech

do kosmetiky, mýdel, pro výrobu vonných parfémových kompozic, taktéž vhodná pro výrobu svíček a do aromalamp

Nepoužívat v koncentrované formě!

Země původu

EU

Balení

ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem 

Upozornění

Upozorňujeme, že se jedná o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Seznam alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Související recepty na našem blogu

Prírodná bieliaca zubná pasta

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí
Nebezpečné látky: D-Limonen, gama-Terpinen, beta-Pinen, alfa-Pinen, myrcen, Terpinolen, methyl-N-methylanthranilát
Alergeny: Limonene, Citral, Linalool

H226– Hořlavá kapalina a páry.
H304– Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315– Dráždí kůži.
H317– Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410– Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210– Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným ohněm/horkými povrchy. Zákaz kouření.
P261- Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273– Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280– Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+ P310– PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P331– NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P313 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364- Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P403 + P235- Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501– Odstraňte obsah/obal.

List

Objem100ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení