Silice | Esenciální oleje

Meduňková silice 35 ml Větší náhled

Meduňka citronelová indická silice 100ml

0609

Meduňka citronelová indická silice, 100% přírodní, 100ml
pro kosmetické účely

Nepoužívat v koncentrované formě!

Více detailů

Dočasně vyprodáno

369 Kč s DPH

Více informací

INCI
CYMBOPOGON WINTERIANUS HERB OIL

CAS
91771-61-8, 8000-29-1

EINECS
294-954-7

Charakteristika

Koncentrovaný přírodní esenciální olej pro výrobu kosmetiky a svíček.
Silice se získává parnou destilací z bylinky Cymbopogon winterianus – listové aromatické trávy rostoucí v Indonésii
Vůně: mírně sladká, bylinná, citrusově-meduňková

Vzhled: čirá kapalina
Barva: světle žlutá
Vůně: charakteristická
Hustota (při 20 °C): 0,880 g/cm³  - 0,896 g/cm³
Bod tání/tuhnutí: < -20 °C
Bod vzplanutí: 68 – 78 °C
Rozpustnost ve vodě (při 25 °C): 1.767 mg/l

Účinky v kosmetice
  • Pleť čistí, rozjasňuje a osvěžuje.
  • Pro své antibakteriální, antivirusové a hojivé účinky je vhodná i na mastnou, aknózní a ekzematickou pokožku.
  • Uklidňuje podrážděnou pokožku po holení a depilaci.
  • V aromaterapii se používá pro své uklidňující účinky, pomáhá odstranit nervozitu, stres, únavu, depresi a problémy se spánkem. Je vhodná na relaxační koupele a masáže.

Použití v kosmetických produktech
do kosmetiky, mýdel, na výrobu vonných parfémových kompozicí, na koupele a masáže, také vhodná na výrobu svíček a do aromalamp

Nepoužívat v koncentrované formě!
Alergeny: Geraniol, Citronellol, Limonene, Citral, Eugenol, Linalool

Země původu
Indonésie

Balení
ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem

Upozornění
Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Produktovou specifikaci včetně seznamu alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Související recepty na našem blogu
Citrusovo-medovkový balzam na pery

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
Nebezpečí

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 - Odstraňte obsah/obal ve spalovně odpadů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P391 - Uniklý produkt seberte.

List

Objem100ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení