Silice | Esenciální oleje

Prohlédnuté produkty

Citronová silice 10 ml Větší náhled

Citronová silice 30ml

0609

100% přírodní esenciální olej.

INCI: CITRUS LIMON PEEL OIL
CAS: 84929-31-7

Nepoužívat na pokožku v koncentrované formě!

Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček.
Více informací v detailu produktu.

Více detailů

Skladem

79 Kč s DPH

Více informací

INCI

CITRUS LIMON PEEL OIL

CAS

84929-31-7

Charakteristika

Koncentrovaný přírodní esenciální olej pro výrobu kosmetiky a svíček.
Olej je získáván z čerstvé kůry citronů z citronovníku Citrus Limon.
Vůně: charakteristická citronová - lehká, svěží, citrusová

Vzhled: čirá kapalina bez usazenin a mechanických nečistot (malé množství jemné usazeniny není na závadu)
Barva: žlutá
Hustota (při 20 °C): 0,8430 - 0,8580 g/cm3
Bod vzplanutí: 49 °C

Účinky v kosmetice

  • Má antioxidační vlastnosti, pomáhá v boji s volnými radikály, které by mohly poškodit kožní buňky.
  • Má anti-aging vlastnosti, zpomaluje stárnutí pokožky a rozjasňuje pleť.
  • Působí protizánětlivě, zklidňuje pokožku.
  • Pro své čistící a stahující vlastnosti je účinná na pokožku se sklonem k akné, pomáhá regulovat tvorbu kožního mazu a předcházet vzniku akné.
  • Má bělící účinky na pleť, pomáhá vyrovnávat tón pleti a předcházet vzniku skvrn.
  • V aromaterapii se používá pro své relaxační a zklidňující účinky, pomáhá navodit duševní pohodu a rovnováhu.

Použití v kosmetických produktech

do kosmetiky, mýdel, pro výrobu vonných parfémových kompozicí, rovněž vhodná pro výrobu svíček a do aromalamp

Nepoužívat v koncentrované formě!Balení

ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem 

Upozornění

Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti na konkrétní šarži.

Produktovou specifikaci, seznam alergenů a bezpečností list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Související recepty na našem blogu

Masky na tvár
Prírodná bieliaca zubná pasta

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: D-Limonen, citral, beta-Pinen, gama-Terpinen, alfa-Pinen, geraniol

H226– Hořlavá kapalina a páry. 
H304– Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315– Dráždí kůži.
H317– Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410– Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210– Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P233- Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P261- Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273– Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280– Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+ P310– PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P303+P361+P353– PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P331– NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P333 + P313- Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364- Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P403 + P235- Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501– Odstraňte obsah/obal.

List

Objem30ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení