Silice | Esenciální oleje

Prohlédnuté produkty

Gerániová silice 200 ml Větší náhled

Gerániová (muškátová) silice 200ml

0609

Přírodně identická silice.

Vůně: svěží nasládlá květinová, s kořenitým nádechem

INCI: Citronellol, Cymbopogon Winterianus Herb Oil, Phenylethylalcohol, Pelargonium Graveolens Oil, Lavandula Angustifoila Oil, Cymbopogon Martini Oil
CAS: 106-22-9, 106-8000-29-1, 60-12-8, 8000-46-2, 8000-28-0, 8014-19-5

Nepoužívat na pokožku v koncentrované formě!

Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček.
Více informací v detailu produktu.

Více detailů

Dočasně vyprodáno

499 Kč s DPH

Více informací

INCI

Citronellol, Cymbopogon Winterianus Herb Oil, Phenylethylalcohol, Pelargonium Graveolens Oil, Lavandula Angustifoila Oil, Cymbopogon Martini Oil

CAS

106-22-9, 106-8000-29-1, 60-12-8, 8000-46-2, 8000-28-0, 8014-19-5

Charakteristika

Směs přírodních a syntetických vonných látek na výrobu kosmetiky a svíček.
Vůně: svěží nasládlá květinová, s kořenitým nádechem.

Vzhled: čirá kapalina
Barva: zelenkavá až nahnědlá
Hustota (při 20°C): 0,880–0,920g/cm3
Bod vzplanutí: 95°C

Účinky v kosmetice

  • Je účinným antioxidantem, pomáhá v boji proti vráskám.
  • Má protizánětlivé a hojivé účinky na pokožku.
  • Je vhodná na problematickou pokožku, na pokožku se sklonem k akné, ekzémům, alergiím a jiným kožním onemocněním.
  • Pomáhá eliminovat tvorbu lupů.
  • Je vhodnou složkou deodorantů, působí antibakteriálně, je účinná při odstraňování tělesného pachu. Působí jako přírodní repelent.
  • V aromaterapii se používá pro své uklidňující účinky, pomáhá odbourat stres a napětí.

Použití v kosmetických produktech

do kosmetiky, mýdel, na výrobu vonných parfémových kompozicí, deodorantů, také vhodná na výrobu svíček a do aromalamp

Nepoužívat v koncentrované formě!

Země původu

Německo

Balení

ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem (2x100ml)

Upozornění

Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Produktovou specifikaci včetně seznamu alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Související recepty na našem blogu

Parfumový olej

Prírodný repelent

Prírodný deodorant a antiperspirant

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí
Nebezpečné látky: Citronellol, Geraniol crude, Geraniol, Linalyl acetate, p-menthan-3-one, d,l-Isomenthone, 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol, beta-Caryophyllene, Geranial, Nerol, Citronellyl formate, Geranyl formate, Geranyl acetate
Alergeny: Geraniol, Citronellol, Linalool, Citral, Limonene

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H315 - Dráždí kůži
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H318 - Způsobuje vážné poškození očí
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P301+310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-linasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal ve spalovně obalů.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. 
P391 - Uniklý produkt seberte.

List

Objem200ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení