Prohlédnuté produkty

 • Výhodné balení
Tea tree oil 200 ml Větší náhled

Tea tree oil 200ml

090-0609

100% přírodní esenciální olej. 

Vůně: charakteristická 
INCI: Melaleuca Alternifolia Leaf Oil 
CAS: 85085-48-9, 68647-73-4 

Nepoužívat na pokožku v koncentrované formě! 

Surovina pro výrobu kosmetiky a svíček. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Dočasně vyprodáno

619 Kč s DPH

Více informací

INCI

Melaleuca Alternifolia Leaf Oil

CAS

85085-48-9, 68647-73-4

EINECS

285-377-1

Charakteristika

Koncentrovaný přírodní esenciální olej na výrobu kosmetiky a svíček. Tea tree oil nebo čajovníkový olej se destiluje z listů rostliny Melaleuca Alternifolia rostoucí v Austrálii.

Vůně: charakteristická
Vzhled: čirá kapalina
Barva: bezbarvá až bledě žlutá
Hustota (při 20°C) - 0,885–0,906g/cm3
Mísitelnost v 85% etanolu (při 20°C): méně jako 2 díly
Bod vzplanutí: 54°C

Účinky v kosmetice

 • Tea tree olej je považovaný za přírodní alternativu účinných chemických látek obsažených v kosmetických produktech na léčení nebo potlačování různých kožních problémů. Obsahuje asi 100 různých složek, včetně molekul nazývaných terpeny, hlavně účinnou látku zvanou terpinen - 4-ol.

 • Má silné antibakteriální, protizánětlivé, antivirusové a antifungální vlastnosti.

 • Je vhodný na mastnou a problematickou pleť, odstraňuje projevy akné, snižuje tvorbu kožního mazu, působí proti zápalu.

 • Hydratuje suchou pokožku, snižuje svědění a podráždění, pomáhá při ekzémech.

 • Uklidňuje podrážděnou a spálenou pokožku a také pokožku po štípnutí hmyzem.

 • Pomáhá odstranit lupy, vlasy udržuje zdravé a hydratované, podporuje jejich růst.

 • Posilňuje křehké nehty, odstraňuje žluté nebo nabarvené nehty, bojuje proti nehtové plísni.

 • Je vhodný na ošetření ústní dutiny, pomáhá snížit zánět a krvácivost dáseň, zmírňuje zápach z úst.

 • Působí jako přírodní deodorant, snižuje tělesný zápach.

 • Má repelentní účinek, odpuzuje hmyz, je účinný v boji proti vším.

Použití v kosmetických produktech

Do kosmetiky, mýdel, také vhodná na výrobu svíček a do aromalamp.

Nepoužívat v koncentrované formě!

Země původu

Austrálie

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem (2x100ml).

Upozornění

Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Produktovou specifikaci včetně seznamu alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Související recepty na našem blogu

Prírodný repelent

Masky na tvár

Pleťové mydlo s aktívnym uhlím - s pečiatkou

Prírodný deodorant a antiperspirant

Prírodná bieliaca zubná pasta

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Obsahuje: Melaleuca alternifolia, extrakt
Alergeny: Limonene

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 - Dráždí kůži.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte kůži.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P370/P378 - V případě požáru: K hašení použijte vodu/pěnu/prášek/CO2.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

List

Objem200ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení