Silice | Esenciální oleje

Prohlédnuté produkty

Tea tree oil 35 ml Větší náhled

Tea tree oil 35ml

0609

Tea tree oil silice, 100% přírodní, 35ml
pro kosmetické účely

Nepoužívat v koncentrované formě!

Více detailů

Skladem

179 Kč

Více informací

INCI
Melaleuca Alternifolia Leaf Oil

CAS
85085-48-9

Charakteristika
Koncentrovaný přírodní esenciální olej pro výrobu kosmetiky a svíček.
Tea tree oil anebo čajovníkový olej se destiluje z listů rostliny Melaleuca Alternifolia rostoucí v Austrálii.
Vůně: charakteristická

Vzhled: čirá kapalina
Barva: bezbarvá až bledě žlutá
Hustota (při 20 °C) - 0,885 – 0,906 g/cm3
Mísitelnost v 85 % etanolu (při 20 °C): méně než 2 díly
Bod vzplanutí: 57 - 60 °C

Účinky v kosmetice
  • Tea tree olej je považován za přírodní alternativu účinných chemických látek obsažených v kosmetických produktech na líčení anebo potlačování různých kožních problémů. Obsahuje asi 100 různých složek, včetně molekul nazývaných terpeny, hlavně účinnou látku zvanou terpinen-4-ol.
  • Má silné antibakteriální, protizánětlivé, antivirové a antifungální vlastnosti.
  • Je vhodný na mastnou a problematickou pleť, odstraňuje projevy akné, snižuje tvorbu kožního mazu, působí proti zánětu.
  • Hydratuje suchou pokožku, snižuje svrbění a podráždění, pomáhá při ekzémech.
  • Zklidňuje podrážděnou a spálenou pokožku a také pokožku po štípnutí hmyzem.
  • Pomáhá odstranit lupiny, vlasy udržuje zdravé a hydratované, podporuje jejich růst.
  • Posilňuje křehké nehty, odstraňuje žluté anebo zabarvené nehty, bojuje proti nehtové plísni.
  • Je vhodný pro ošetření ústní dutiny, pomáhá snížit zánět a krvácení dásní, zmírňuje zápach z úst.
  • Působí jako přírodní deodorant, snižuje tělesný zápach.
  • Má repelentní účinek, odpuzuje hmyz, je účinný v boji proti vším.

Použití v kosmetických produktech
do kosmetiky, mýdel, taktéž vhodná pro výrobu svíček a do aromalamp

Nepoužívat v koncentrované formě!
Alergeny: Limonene
Nebezpečné složky: --

Země původu
Austrálie

Balení
v plastové lahvičce s kapacím uzávěrem

Upozornění
Upozorňujeme, že se jedná o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti od konkrétní šarže.

Produktovou specifikaci včetně seznamu alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí
Alergeny: Limonene

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

List

Objem35ml
Typ vůněPřírodní silice | Esenciální olej
Použití do svíčekAno

Ke stažení