Prohlédnuté produkty

Hydroxid sodný mikrogranule 1kg Větší náhled

Hydroxid sodný mikrogranule 1kg

040-1705

Hydroxid sodný se v kosmetice používá především k úpravě pH produktu. Je nezbytnou surovinou při výrobě mýdel studeným procesem, při kterém představuje zásaditou složku, která reaguje s rostlinnými oleji tvořícími kyselou složku roztoku. Látka se zneutralizuje a vznikne sodná sůl rostlinného tuku. Tento proces se nazývá saponifikace. Hydroxid sodný se používá také k praní a čištění potrubí a odpadů v domácnosti.

INCI: Sodium Hydroxide
CAS: 1310-73-2

Surovina pro výrobu tuhých mýdel a pro praní a čištění v domácnosti.
Více informací v detailu produktu.

Více detailů

Skladem

68 Kč s DPH

Více informací

INCI

Sodium Hydroxide

Chemický vzorec

NaOH

CAS

1310-73-2

ES

215-185-5

Charakteristika

  • Hydroxid sodný (natron, kaustická soda nebo louh sodný) je silně zásaditá anorganická sloučenina, která se vyrábí elektrolytickým rozkladem chloridu sodného, ​​neboli kuchyňské soli.
  • V kosmetice se používá především k úpravě pH produktu. Používá se také k praní a čištění potrubí a odpadů v domácnosti.
  • Je nezbytnou surovinou při výrobě mýdel studeným procesem, při kterých hydroxid sodný a rostlinné oleje tvoří základ výrobního procesu. Rostlinné oleje představují kyselinu, s níž hydroxid sodný jako silná zásada zreaguje, látka se zneutralizuje a vznikne sodná sůl rostlinného tuku. Celý tento proces se nazývá saponifikace. Aby bylo dosaženo potřebné kvality, celý proces reakce může trvat v závislosti na použitých olejích v rozmezí od několika hodin až po několik týdnů až měsíců. Během této doby se celá reakce ukončí a v hotovém mýdle se tak již nenachází žádná volná sloučenina hydroxidu sodného.
  • POZOR: Hydroxid sodný je silná chemikálie, proto při manipulaci s ním je třeba používat ochranné pomůcky a ochranný oděv (především obličejový ochranný štít a gumové rukavice) a dodržovat bezpečnostní opatření!

Vzhled: tuhá látka (mikroperličky)
Barva: bílá
Vůně: bez zápachu
Bod tání/tuhnutí: cca 320°C
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: cca 1390°C
Rozpustnost ve vodě: voda při 0 °C: 420 g/l, voda při 20 °C: 1.100 g/l, voda při 100 °C: 3.470 g/l
Relativní hustota: 2,13 g/cm3 (20 °C)
Sypná hmotnost: 1,4 kg/m
pH: 14

Použití

Výroba mýdla, praní a čištění v domácnosti.

Země původu

EU

Balení

V plastové láhvi s bezpečnostním šroubovacím uzávěrem.

Upozornění

Bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Označení podle Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H290 - Může být korozivní pro kovy.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P405 - Skladujte uzamčené.
P260 - Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/aerosoly.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce velkým množstvím vody.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P310 - Okamžitě volejte lékaře.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P363 - Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 - Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

List

Hmotnost1kg

Ke stažení