Praní a čištění

Prohlédnuté produkty

Perkarbonát sodný - bělidlo 1kg Větší náhled

Perkarbonát sodný - bělidlo 1kg

1411

Perkarbonát sodný - bělidlo, 1kg
vynikající bělicí a oxidační činidlo; ekologický prací prostředek
surovina na praní a čištění v domácnosti

Více detailů

Skladem

51 Kč s DPH

Více informací

Chemický vzorec
Na2CO3.1,5 H2O2

CAS
15630-89-4

Charakteristika
  • Nazývá se také peruhličitan sodný nebo peroxouhličitan sodný. Jde o molekulární sloučeninu sody a peroxidu. Po rozpuštění ve vodě se rozkládá zpět na sodu a peroxid – soda pere a peroxid bělí. Proto se používá jako ekologický prací prostředek na bílé a stálobarevné prádlo. Používá se k bělení prádla, záclon, plenek a pod. a také k namáčení bílého a stálobarevného prádla za účelem odstranění skvrn (od trávy, vína, krve…).
  • Při praní účinkuje již při 40 °C.
  • Může se použít jako účinná složka čistících prostředků v domácnosti.
  • Je vhodný i pro alergiky.
  • Je biologicky odbouratelný.

Vzhled: sypká krystalická látka - prášek
Barva: bílá
Vůně: bez zápachu
Rozpustnost ve vodě: typ. 140 g/l
pH (10 g/l, 25 °C): typ. 10,5
Sypká měrná hmotnost: 900 - 1200 kg/m3
Bod tání: > 60 °C
Hořlavost: Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár!

Použití
ekologický prostředek na praní, bělení a čištění v domácnosti

Dávkování na praní
3 lžíce perkarbonátu sodného + 1 lžíce strouhaného mýdla (pro ekologické praní je třeba použít rostlinné mýdlo, např. mýdlovou hmotu Rebatch z naší nabídky)
nebo
1 – 2 lžíce perkarbonátu sodného přidat k pracímu prášku na bílé prádlo

Země původu
Německo

Balení
v igelitovém sáčku

Upozornění
Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Související recepty na našem blogu
EKO prach na pranie

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí
Nebezpečné složky: Uhličitan sodný, peroxihydrát

H272 - Může zesílit požár; oxidant.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P220 - Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/hořlavých materiálů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P370 + P378 - V případě požáru: K uhašení použijte vodní mlhu.
P401 - Skladujte v suchých skladech při teplotě max. do 40°C

Ke stažení