Nádoby a pomůcky

Prohlédnuté produkty

Odstraňovač bublinek - 200ml Větší náhled

Isopropylalkohol (IPA) - odstraňovač bublinek - 200ml

0647

99,8% Isopropylalkohol (IPA)

INCI Isopropylalkohol

CAS 67-63-0

Další názvy Izopropylalkohol, Izopropanol, IPA

Objem 200ml

Použití kosmetické účely

Více detailů

Skladem

43 Kč s DPH

Více informací

POZOR! Maximální povolený objem odstraňovače bublinek na 1 objednávku je 0,6 litru!! Tj. můžete si objednat např. 6ks odstraňovače bublinek s rozprašovačem 100ml nebo 3ks odstraňovače bublinek 200ml, příp. jejich kombinaci do objemu 0,6 litru.

Chemický vzorec

C3H8O

INCI

Isopropylalkohol

CAS

67-63-0

EINECS

200-661-7

Charakteristika

Tento více než 99% alkohol je nevyhnutelnou pomůckou každého výrobce mýdla a kosmetiky. Odstraňuje bublinky na povrchu mýdla (postříkáním na právě vylitou mýdlovou hmotu), zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev mýdlové hmoty. Slouží také na dezinfekci obalů, nářadí, pomůcek a různých povrchů, i na výrobu čistících a dezinfekčních prostředků.

Vzhled: čirá kapalina
Barva: bez barvy
Vůně: alkoholová
Hustota (při 20°C): 0,785–0,790kg/m3
Rozpustnost: neomezeně mísitelná s vodou a mnohými dalšími rozpouštědly
Bod vzplanutí: 13°C
Počáteční bod varu/rozmezí bodu varu: 82,0–83,0°C

Účinky v kosmetice


VÝROBA GLYCERÍNOVÝCH MÝDEL:

Jak už napovídá jeho název, pomůže Vám zbavit se bublinek, jak na spodní části mýdla tak i při vkládání dekoračních předmětů do ještě horké mýdlové hmoty. Stačí ním postříkat právě vylitou mýdlovou hmotu a všechny bublinky zmiznou.
Zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev mýdlové hmoty při výrobě vícevrstvých mýdel, tj. po nastříkání mýdlové hmoty se jednotlivé vrstvy lépe spojí.

VÝROBA MÝDEL  ZA STUDENA:
• Postříkáním hotových mýdel zabráníte usazování sodného prachu.

Upozornění: Při použití intenzivně větrejte, protože se rychle vypařuje. Chraňte před teplem - jde o hořlavinu!

Použití v kosmetických produktech

glycerínové mýdla, mýdla vyráběné za studena

Balení

v plastové láhvi se šroubovacím uzávěrem

Upozornění

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Související recepty na našem blogu

Prírodný repelent

Dezinfekce

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí
H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.
P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nebezpečné složky: Propan-2-ol

List

Objem200ml

Ke stažení