Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
Odstraňovač bublinek - 200ml Větší náhled

Isopropylalkohol (IPA) - odstraňovač bublinek - 200ml

181-0647

99,8% Izopropylalkohol (IPA), další názvy Izopropylalkohol, Izopropanol, IPA, objem 200ml. Slouží na odstraňování bublinek na povrchu mýdla a při vkládání dekoračních předmětů do ještě horké mýdlové hmoty. Při výrobě vícebarevných mýdel zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev mýdlové hmoty. Používá se také na dezinfekci obalů, nářadí, pomůcek a různých povrchů a na výrobu čistících a dezinfekčních prostředků. 

INCI: Izopropylalkohol 
CAS: 67-63-0 
Použití: pro kosmetické účely 

Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

43 Kč s DPH

Více informací

POZOR! Maximální povolený objem odstraňovače bublinek na 1 objednávku je 0,6 litru!! Tj. můžete si objednat např. 6ks odstraňovače bublinek s rozprašovačem 100ml nebo 3ks odstraňovače bublinek 200ml, příp. jejich kombinaci do objemu 0,6 litru.

Chemický vzorec

C3H8O

INCI

Izopropylalkohol

CAS

67-63-0

EINECS

200-661-7

Charakteristika

Tento více než 99% alkohol je nevyhnutelnou pomůckou každého výrobce mýdla a kosmetiky. Odstraňuje bublinky na povrchu mýdla (postříkáním na právě vylitou mýdlovou hmotu), zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev mýdlové hmoty. Slouží také na dezinfekci obalů, nářadí, pomůcek a různých povrchů, i na výrobu čistících a dezinfekčních prostředků.

Vzhled: čirá kapalina
Barva: bez barvy
Vůně: alkoholová
Hustota (při 20°C): 0,785 - 0,786 kg/l
Rozpustnost: ve vodě úplně rozpustný
Bod tání: -89 °C
Bod varu/ rozmezí bodu varu: 82°C
Bod vzplanutí: 12°C
Teplota samovznícení: >350°C

Účinky v kosmetice

Výroba glycerínových mýdel

Jak už napovídá jeho název, pomůže Vám zbavit se bublinek, jak na spodní části mýdla tak i při vkládání dekoračních předmětů do ještě horké mýdlové hmoty. Stačí ním postříkat právě vylitou mýdlovou hmotu a všechny bublinky zmiznou. Zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev mýdlové hmoty při výrobě vícevrstvých mýdel, tj. po nastříkání mýdlové hmoty se jednotlivé vrstvy lépe spojí.

Výroba mýdel za studena

Postříkáním hotových mýdel zabráníte usazování sodného prachu.

Použití v kosmetických produktech

Glycerínové mýdla, mýdla vyráběné za studena.

Balení

V plastové láhvi se šroubovacím uzávěrem.

Upozornění

Při použití intenzivně větrejte, protože se rychle vypařuje.

Chraňte před teplem - jde o hořlavinu!

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Související recepty na našem blogu

Viacfarebné maľované šumivky

Prírodný repelent

Dezinfekce

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Propan-2-ol

H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě.
P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304 + P340 + P312 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P403 + P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

List

Objem200ml

Ke stažení