Prohlédnuté produkty

Odstraňovač bublinek s rozprašovačem - 100ml Větší náhled

Isopropylalkohol (IPA) - odstraňovač bublinek s rozprašovačem - 100ml

181-0646

99,8% Izopropylalkohol (IPA), další názvy Izopropylalkohol, Izopropanol, IPA, objem 100ml s rozprašovačem. Slouží na odstraňování bublinek na povrchu mýdla a při vkládání dekoračních předmětů do ještě horké mýdlové hmoty. Při výrobě vícebarevných mýdel zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev mýdlové hmoty. Používá se také na dezinfekci obalů, nářadí, pomůcek a různých povrchů a na výrobu čistících a dezinfekčních prostředků.

INCI: Izopropylalkohol
CAS: 67-63-0

Použití: pro kosmetické účely
Více informací v detailu produktu.

Více detailů

Skladem

39 Kč s DPH

Více informací

POZOR! Maximální povolený objem odstraňovače bublinek na 1 objednávku je 0,6 litru!! Tj. můžete si objednat např. 6ks odstraňovače bublinek s rozprašovačem 100ml nebo 3ks odstraňovače bublinek 200ml, příp. jejich kombinaci do objemu 0,6 litru.

Chemický vzorec

C3H8O

INCI

Izopropylalkohol

CAS

67-63-0

EINECS

200-661-7

Charakteristika

Tento více než 99% alkohol je nevyhnutelnou pomůckou každého výrobce mýdla a kosmetiky. Odstraňuje bublinky na povrchu mýdla (postříkáním na právě vylitou mýdlovou hmotu), zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev mýdlové hmoty. Slouží také na dezinfekci obalů, nářadí, pomůcek a různých povrchů, i na výrobu čistících a dezinfekčních prostředků.

Vzhled: čirá kapalina
Barva: bez barvy
Vůně: alkoholová
Hustota (při 20°C): 0,785–0,790kg/m3
Rozpustnost: neomezeně mísitelná s vodou a mnohými dalšími rozpouštědly
Bod vzplanutí: 13°C
Počáteční bod varu/rozmezí bodu varu: 82,0–83,0°C

Účinky v kosmetice

Výroba glycerínových mýdel

Jak už napovídá jeho název, pomůže Vám zbavit se bublinek, jak na spodní části mýdla tak i při vkládání dekoračních předmětů do ještě horké mýdlové hmoty. Stačí ním postříkat právě vylitou mýdlovou hmotu a všechny bublinky zmiznou. Zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev mýdlové hmoty při výrobě vícevrstvých mýdel, tj. po nastříkání mýdlové hmoty se jednotlivé vrstvy lépe spojí.

Výroba mýdel za studena

Postříkáním hotových mýdel zabráníte usazování sodného prachu.

Použití v kosmetických produktech

Glycerínové mýdla, mýdla vyráběné za studena.

Balení

V plastové láhvi s rozprašovačem.

Upozornění

Při použití intenzivně větrejte, protože se rychle vypařuje.

Chraňte před teplem - jde o hořlavinu!

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Související recepty na našem blogu

Prírodný repelent

Dezinfekce

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Propan-2-ol

H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Ke stažení