Nádoby a pomůcky

Odstraňovač bublinek s rozprašovačem - 100ml Větší náhled

Isopropylalkohol (IPA) - odstraňovač bublinek s rozprašovačem - 100ml

0646

99,8% Isopropylalkohol (IPA);

INCI Isopropylalkohol;

CAS 67-63-0;

Další názvy Izopropylalkohol, Izopropanol, IPA;

Objem 100 ml;

Použití kosmetické účely

Více detailů

Skladem

39 Kč s DPH

Více informací

POZOR! Maximální povolený objem odstraňovače bublinek na 1 objednávku je 0,6 litru!! Tj. můžete si objednat např. 6 ks odstraňovače bublinek s rozprašovačem 100ml nebo 3 ks odstraňovače bublinek 200ml, příp. jejich kombinaci do objemu 0,6 litru.

Chemický vzorec
C3H8O
INCI
Isopropylalkohol
CAS
67-63-0
Charakteristika
Tento více než 99% alkohol je nezbytnou pomůckou každého výrobce mýdla a kosmetiky. Odstraňuje bublinky na povrchu mýdla (postříkáním na právě vylitou mýdlovou hmotu), zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev mýdlové hmoty. Slouží také k dezinfekci obalů, nářadí, pomůcek a různých povrchů.

Vzhled: čirá kapalina
Barva: bez barvy
Vůně: alkoholová
Hustota (při 20°C): 0,785 – 0,786 kg/l
Rozpustnost: plně mísitelný s vodou
Bod tání/rozmezí bodu tání:- 89,5 oC
Úvodní bod varu / a rozmezí bodu varu: 82 oC
Bod vzplanutí: 12 oC
Teplota samovznícení: 425 °C
pH: neutrální
Účinky v kozmetice

VÝROBA GLYCERINOVÝCH MÝDEL

  • Odstraňuje bublinky tak na spodní části mýdla jakož i při vkládání dekoračních předmětů do ještě horké mýdlové hmoty. Stačí jím postříkat právě vylitou mýdlovou hmotu a všechny bublinky zmizí.
  • Zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev mýdlové hmoty při výrobě vícevrstvých mýdel, tj po nastříkání mýdlové hmoty se jednotlivé vrstvy lépe spojí.

VÝROBA MÝDEL ZA STUDENA

  • Postříkáním hotových mýdel zabraňuje usazování sodného prachu.

Upozornění: Při použití intenzivně větrejte, protože se rychle vypařuje. Chraňte před teplem - jde o hořlavinu!

Použití v kosmetických produktech
glycerinová mýdla, mýdla vyráběné za studena, dezinfekce
Balení
v plastové lahvi s rozprašovačem
Upozornění
Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".
Související recepty na našem blogu

Dezinfekce

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí
H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě.
P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P261 – Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P403 + P233 – Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Nebezpečné složky: Propan-2-ol

Ke stažení