Mýdlový základ

Prohlédnuté produkty

Mýdlový koncentrát 1l Větší náhled

Mýdlový koncentrát 1l

0557

Mýdlový koncentrát je 34%-tní aktivní koncentrovaná směs povrchově aktivních látek pro domácí výrobu šamponů, sprchových gelů, tekutého mýdla nebo přípravků do koupele. Z 1l koncentrátu jednoduchým způsobem vyrobíte až 5 litrů vysoce aktivního prostředku osobní hygieny. Je možné přimíchat silice, vůně a barvy podle vlastního výběru a také konzervant.
surovina pro výrobu kosmetiky

Více detailů

Skladem

149 Kč s DPH

Více informací

INCI
viz Produktová specifikace v záložce „Ke stažení“.

Charakteristika
Vzhled: čirá až mírně zakalená viskózní kapalina
Barva: bezbarvá
Vůně: slabá
Rozpustnost: s vodou mísitelný
pH: 6.0 – 7.0
Viskozita (25 °C): 2000 – 6000 cps

Účinky v kosmetice

  • Má čistící účinky na pokožku.
  • Přidáním aktivních kosmetických surovin je možné vytvořit vlastní kosmetické produkty s požadovanými vlastnostmi.

Použití v kosmetických produktech
šampony, sprchové gely, tekuté mýdla, přípravky do koupele

Postup výroby
  1. Mýdlový koncentrát nalijte do vhodné nádoby spolu s vodou (příp. s výluhem z bylinek) v poměru 15-25% : 85-75% (koncentrát : voda/výluh z bylinek).
  2. Přidejte esenciální olej nebo vůni max. do 0,5% celkového objemu, konzervant a příp. i barvu a další kosmetické přísady podle vlastní receptury. Míchejte ručně po dobu 10-15 minut, dokud není směs homogenní a hladká.
  3. Za stálého míchání přidávejte do směsi vakuovou sůl až do zhoustnutí směsi na požadovanou konzistenci.
  4. Vyrobený produkt naplňte do vybraných obalů.


UPOZORNĚNÍ: Přidané přísady (esenciální olej/vůně, barva, výluh, aktivní látky atd.) mohou změnit konzistenci finálního produktu tak, že ho již nebude možné více zahustit. Proto doporučujeme vyzkoušet si je předem na malém vzorku.

Související recepty na našem blogu

Sprchový gél a šampón

Tekuté mydlo

Jde o koncentrát, který je nutné ředit:
2 díly koncentrátu + 8 dílů vody až
4 díly koncentrátu + 6 dílů vody

Země původu
Velká Británie

Balení
v plastové láhvi se šroubovacím uzávěrem

Upozornění
Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P332+313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Ke stažení