Mýdlový základ

Mýdlový koncentrát 1l Větší náhled

Mýdlový koncentrát 1l

0557

Mýdlový koncentrát je 34%-tní aktivní koncentrovaná směs povrchově aktivních látek pro domácí výrobu šamponů, sprchových gelů, tekutého mýdla nebo přípravků do koupele. Z 1l koncentrátu jednoduchým způsobem vyrobíte až 5 litrů vysoce aktivního prostředku osobní hygieny. Je možné přimíchat silice, vůně a barvy podle vlastního výběru a také konzervant.
surovina pro výrobu kosmetiky

Více detailů

Skladem

149 Kč s DPH

Více informací

INCI
viz Produktová specifikace v záložce „Ke stažení“.

Charakteristika
Vzhled: čirá až mírně zakalená viskózní kapalina
Barva: bezbarvá
Vůně: slabá
Rozpustnost: s vodou mísitelný
pH: 6.0 – 7.0
Viskozita (25 °C): 2000 – 6000 cps

Účinky v kosmetice

  • Má čistící účinky na pokožku.
  • Přidáním aktivních kosmetických surovin je možné vytvořit vlastní kosmetické produkty s požadovanými vlastnostmi.

Použití v kosmetických produktech
šampony, sprchové gely, tekuté mýdla, přípravky do koupele

Jde o koncentrát, který je nutné ředit:
2 díly koncentrátu + 8 dílů vody až
4 díly koncentrátu + 6 dílů vody

Návod na použití koncentrátu s doporučeným poměrem jednotlivých složek naleznete zde

Země původu
Velká Británie

Balení
v plastové láhvi se šroubovacím uzávěrem

Upozornění
Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Související recepty na našem blogu

Sprchový gél a šampón

Tekuté mydlo

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P332+313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Ke stažení