Vážení zákazníci,


vzhledem k velkému počtu objednávek je aktuální doba expedice objednávky do 5 pracovních dnů od jejího přijetí/přijetí platby.

Děláme vše pro to, abychom tuto dobu zkrátili na minimum.

Děkujeme za pochopení.

Mydlovysvet.cz

Zavřít

Prohlédnuté produkty

Mýdlová hmota TUHÝ ŠAMPON 0,5kg Větší náhled

Mýdlová hmota TUHÝ ŠAMPON 0,5kg

010-0854

Kvalitní neprůhledná mýdlová hmota CRYSTAL SS má rostlinný základ a je vyrobena s přídavkem aloe vera a s kondicionační přísadou, neobsahuje SLS. Slouží k domácí výrobě tuhého šamponu. Hmotu stačí roztát, přidat vůni, nalít do formy, nechat ztuhnout a tuhý šampon je hotový. 

INCI: viz specifikace v záložce "Ke stažení" 

Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

109 Kč s DPH

Více informací

INCI

Uvedené ve specifikaci, kterou si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení".

Charakteristika

  • Mýdlová hmota má rostlinný základ.

  • Neobsahuje SLS (Sodium Lauryl Sulfate).

  • Obsahuje prášek ze šťávy aloe vera a kondicionační přísadu.

  • Slouží k domácí výrobě neprůhledných tuhých šamponů různých tvarů.

  • Je možné obarvit ji pomocí barev, navonět parfémy nebo silicemi.

  • Vhodná na krájení nebo tvarování.

Vzhled: při 25°C neprůhledná pevná látka
Barva: bílá až krémově bílá
Vůně: charakteristická
Pěnivost: dobrá
Rozpustnost: ve vodě částečně rozpustná
pH: cca 10,5 (při 20°C)

Použití v kosmetických produktech

Tuhá mýdla

Země původu

Velká Británie

Balení

Nakrájená na kousky různých velikostí v igelitovém sáčku.

Upozornění

Upozorňujeme, že mohou existovat mírné rozdíly v barvě v závislosti na konkrétní šarži.

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Návody na výrobu mýdla

Najdete na našem blogu.

Související recepty na našem blogu

Tuhý šampón s ílom

Tuhý žihľavový šampón

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Stearát sodný, sodná sůl laurylether síranu, Sodium laurate

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338+P310 -  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

P501 - Zneškodněte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

List

Hmotnost0,5kg

Ke stažení