Prohlédnuté produkty

Mýdlová hmota TUHÝ ŠAMPON 1kg Větší náhled

Mýdlová hmota TUHÝ ŠAMPON 1kg

010-0855

Kvalitní neprůhledná mýdlová hmota CRYSTAL SS má rostlinný základ a je vyrobena s přídavkem aloe vera a s kondicionační přísadou, neobsahuje SLS. Slouží k domácí výrobě tuhého šamponu. Hmotu stačí roztát, přidat vůni, nalít do formy, nechat ztuhnout a tuhý šampon je hotový. 

INCI: viz specifikace v záložce "Ke stažení" 

Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

199 Kč s DPH

Více informací

INCI

Uvedené ve specifikaci, kterou si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení".

Charakteristika

  • Mýdlová hmota má rostlinný základ.

  • Neobsahuje SLS (Sodium Lauryl Sulfate).

  • Obsahuje prášek ze šťávy aloe vera a kondicionační přísadu.

  • Slouží k domácí výrobě neprůhledných tuhých šamponů různých tvarů.

  • Je možné obarvit ji pomocí barev, navonět parfémy nebo silicemi.

  • Vhodná na krájení nebo tvarování.

Vzhled: při 25°C neprůhledná pevná látka
Barva: bílá až krémově bílá
Vůně: charakteristická
Pěnivost: dobrá
Rozpustnost: ve vodě částečně rozpustná
pH: cca 10,5 (při 20°C)

Použití v kosmetických produktech

Tuhá mýdla

Země původu

Velká Británie

Balení

Nakrájená na kousky různých velikostí v igelitovém sáčku.

Upozornění

Upozorňujeme, že mohou existovat mírné rozdíly v barvě v závislosti na konkrétní šarži.

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Návody na výrobu mýdla

Najdete na našem blogu.

Související recepty na našem blogu

Tuhý šampón s ílom

Tuhý žihľavový šampón

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Stearát sodný, sodná sůl laurylether síranu, Sodium laurate

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338+P310 -  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

P501 - Zneškodněte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

List

Hmotnost1kg

Ke stažení