Prohlédnuté produkty

Sodium cocoyl isethionate (SCI) práškový 100g Větší náhled

Sodium cocoyl isethionate (SCI) práškový 100g

140-1499

SCI je povrchově aktivní látka (tenzid, surfaktant) získaná z mastných kyselin kokosového oleje. Je čistě rostlinného původu. Vytváří bohatou pěnu a účinně, ale jemně čistí pleť, tělovou pokožku i vlasy. Může se používat samostatně nebo v kombinaci s jinými povrchově aktivními látkami. 

INCI: Sodium cocoyl isethionate 

Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

69 Kč s DPH

Více informací

INCI

Sodium cocoyl isethionate

CAS

61789-32-0

Charakteristika

Sodium Cocoyl isethionate (SCI) patří mezi mycí tenzidy, nazývané také surfaktanty nebo povrchově aktivní látky. Je čistě rostlinného původu, bez obsahu GMO, sulfátů a parabenů. Získává se z mastných kyselin kokosového oleje. Může být používán samostatně nebo v kombinaci s jinými povrchově aktivními látkami. Vytváří bohatou pěnu a zlepšuje čistící vlastnosti kosmetických a čisticích produktů. Šetří životní prostředí, je biologicky odbouratelný.

Vzhled: prášek

Barva: bílá

Vůně: lehká charakteristická aroma

Hustota: 1 110kg/m3 (při 20°C)

Relativní hustota: 1,11 (při 20°C)

Rozpustnost: ve vodě částečně rozpustný

pH: 4,5-6 (při 10% vodném roztoku)

Bod tání: > 200°C

Účinky v kosmetice

  • povrchově aktivní látka - tenzid (surfaktant)

  • účinně a jemně čistí pleť, tělovou pokožku i vlasy

  • má výborné pěnivé vlastnosti, snižuje povrchové napětí vody a zvyšuje čistící účinky přípravků

  • ve vlasových přípravcích působí antistaticky (zabraňuje elektrizování vlasů) a kondicionačně (usnadňuje rozčesávání vlasů)

  • pokožku hydratuje a zvláčňuje

  • je vhodný i na citlivou a na jemnou dětskou pokožku, při dodržení nízkých koncentrací je jen velmi malé riziko podráždění kůže

  • je odolný i vůči tvrdé vodě - nezanechává mýdlové usazeniny

Použití v kosmetických produktech

Vlasová kosmetika, čistící pleťová kosmetika, sprchové šampony, mýdla, pěny do koupele, přípravky na holení, dětská kosmetika, zubní pasty atd.

Doporučené dávkování

3-20%
Přidává se za míchání do vodné fáze při 35 až 45°C.

Země původu

Německo

Balení

V plastovém sáčku.

Upozornění

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Varování

Nebezpečné složky: (Kokosové kyseliny) -2-sulfoethylester, sodná sůl

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

List

Hmotnost100g

Ke stažení