EKO praní a čištění

Prohlédnuté produkty

Uhličitan sodný - soda na praní 1kg Větší náhled

Uhličitan sodný - soda na praní 1kg

1413

Uhličitan sodný - prací soda, 1kg
ekologický prací prostředek na barevné prádlo
surovina na praní a čištění v domácnosti

Více detailů

Skladem

25 Kč

Více informací

Chemický vzorec
Na2CO3

CAS
497-19-8

Charakteristika
  • Uhličitan sodný se v přírodě vyskytuje např. v mořské vodě. Tato kalciovaná soda změkčuje vodu, rozpouští tuk, odstraňuje skvrny a dezinfikuje. Rychle a lehce se rozpouští ve vodě a uvolňuje teplo.
  • Používá se na praní barevného prádla. Tím, že změkčuje vodu, zároveň chrání pračku před usazováním vodního kamene. Pro ekologické praní se používá spolu s rostlinným mýdlem. Zvyšuje účinek klasického pracího prášku
  • Rozpouští tuk a odstraňuje skvrny z textilu.
  • Je vhodný na namáčení silně znečistěného prádla.
  • Může se použít jako účinná složka čistících prostředků v domácnosti. Odstraňuje pachy, nečistoty a dezinfikuje.
  • Je vhodný i pro alergiky.
  • Je biologicky odbouratelný.

Vzhled: prášek
Barva: bílá
Vůně: bez zápachu
Rozpustnost ve vodě: 215 g/l (20 °C)
Hustota: 2,53 g/cm3 (20 °C)
pH: 11,6 (100 g/l ; 20 °C)
Bod tání: 851 °C

Použití
prací prostředky na barevné prádlo, čistící prostředky v domácnosti, tablety do myčky atd.

Dávkování na praní
3 lžíce uhličitanu sodného + 1 lžíce strouhaného mýdla (pro ekologické praní je třeba použít rostlinné mýdlo, např. mýdlovou hmotu Rebatch z naší nabídky)
nebo
1 – 2 lžíce uhličitanu sodného přidat k pracímu prášku na barevné prádlo

Země původu
Itálie, Německo nebo Belgie

Balení
v igelitovém sáčku

Upozornění
Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Související recepty na našem blogu
EKO prach na pranie

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varování
Nebezpečné složky: uhličitan sodný

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.

Ke stažení