DEZINFEKCE

Prohlédnuté produkty

Sleva Dezinfekce COVID-19 500ml Větší náhled

Dezinfekce COVID-19 - na ruce a povrchy 500ml - minimální trvanlivost do 27.3.2021

1492

Kapalný alkoholový biocidní prostředek k dezinfekci rukou a povrchů dle receptury WHO.
Je možné ho použít i jako Odstraňovač bublinek na povrchu mýdla vyrobeného z mýdlové hmoty.
Velmi jemná charakteristická vůně.
Využití v postupně otevíraných provozovnách jako kadeřnictví, cukrárny, kosmetiky, restaurace, hotely, školy, školky, výrobní firmy a všude tam kde je třeba dezinfikovat nejen ruce, ale i předměty a vybavení provozů.
Vyroben výrobcem, který má oprávnění od MZ ČR, vyrábět dezinfekci pod názvem ANTI-COVID.
Naše společnost je registrována jako distributor na MZ ČR. 
Obsah látek v % hm: ethanol 79,6%, peroxid vodíku (3%) 5%, voda 13,2%, glycerol (glycerín) 2,2%

Více detailů

Skladem

52 Kč s DPH

-37 Kč

89 Kč

Více informací

Kapalný alkoholový biocidní dezinfekční prostředek k hygienické dezinfekci rukou a povrchů. 
Účinný proti virům.
Nebarví. Má velmi jemnou charakteristickou vůni.

Obsah látek v % hm.: ethanol 79,6%, peroxid vodíku (3%) 5%, voda 13,2%, glycerol (glycerín) 2,2% 

Návod k dezinfekci rukou:
  1. Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. 
  2. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži.
  3. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá.
  4. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu.
  5. Použití maximálně 10 krát denně.
  6. Neoplachujte.

Upozornění:

Nepoužívejte na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.
Při opakovaném použít může dojít k vysoušení pokožky. Při častějším používání je vhodné alespoň 1x za den ošetřit pokožku rukou regeneračním krémem na ruce.

Balení: v plastové láhvi - lékovce se šroubovacím uzávěrem 

Skladovatelnost: 6 měsíců

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

NEBEZPEČÍ
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H225 Hořlavá kapalina a páry.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

List

Objem500ml