Luxusní dámské parfémy

Prohlédnuté produkty

Luxusní dámský parfém do kosmetiky MARGARET 10ml Větší náhled

Luxusní dámský parfém do kosmetiky CLEAR CRYSTAL - parfémová kompozice 10ml

0714

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.
Kvalitní imitace značkového parfému BRIGHT CRYSTAL VERSACE
Popis vůně: svěží zelená, ovocná, květinová
Parfémová kompozice: pevná i tekutá mýdla, šampóny, sprchové gely, koupelové soli, krémy
Výroba toaletní a parfémované vody a parfému
 
Nepoužívat v koncentrované formě! Nutno ředit!
Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

Více detailů

Skladem

37 Kč

Více informací

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.
Nepoužívat v koncentrované formě! Nutno ředit!
Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!
Bezpečnostní list ke stažení na záložce DOKUMENTY
Popis vůně
svěží zelená, ovocná, květinová
 
Použití
pevná i tekutá mýdla, šampóny, sprchové gely, koupelové soli, krémy
toaletní a parfémovaná voda, parfém
 
Doporučené dávkování
mýdla, šampóny, sprchové gely, koupelové soli, krémy 0,1-0,2%
kolínská voda 5%
toaletní voda 8%
parfémová voda 18%
parfém 38%
 
 
 
OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
 
 
Varování
H315 – Dráždí kůži.
H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361 – Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky .
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302 + P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 – Uniklý produkt seberte.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
 
Objem
10 ml

Ke stažení