Silice/ Esenciální oleje

Prohlédnuté produkty

Borovicová silice 10 ml Větší náhled

Borovicová silice 35ml

0609

Borovicová silice, 100% přírodní, 35ml
pro kosmetické účely

Nepoužívat v koncentrované formě!

Více detailů

Skladem

129 Kč

Více informací

INCI
Pinus Sylvestris Leaf Oil

CAS
8023-99-2

Charakteristika
Koncentrovaný přírodní esenciální olej pro výrobu kosmetiky a svíček. 
Pro výrobu oleje bylo použito jehličí a vrchní část větviček borovice lesní.

Vzhled: kapalina
Barva: bezbarvá až žlutá
Vůně: charakteristická, jehličnatá, dřevitá, svěží
Hustota (při 20 °C) - 0,855 – 0,875 g/cm3
Rozpustnost: ve vodě nemísitelná nebo těžce mísitelná
Bod vzplanutí: 34 °C

Účinky v kosmetice
  • Má antibakteriální účinky a čistí pleť, proto je vhodná i pro smíšenou, mastnou, aknózní pleť, ale také na problematickou a suchou pokožku.
  • Působí jako antioxidant v boji s volnými radikály, zpomaluje stárnutí pokožky.
  • Má výrazné deodorační účinky.
  • Pokožku osvěžuje a prokrvuje.
  • Stimuluje vlasovou pokožku.
  • Používá se na uvolňující lázně a masáže.
  • V aromaterapii se používá na uvolnění nervového napětí, napomáhá koncentraci.

Použití v kosmetických produktech
do kosmetiky, mýdel, pro výrobu vonných parfémových kompozicí, na lázně a masáže, také vhodná pro výrobu svíček a do aromalamp

Nepoužívat v koncentrované formě!

Země původu
Německo

Balení
v plastové lahvičce s kapacím uzávěrem 

Upozornění
Upozorňujeme, že jde o přírodní produkt, tj. mohou existovat rozdíly v barvě a vůni v závislosti na konkrétní šarži.

Produktovou specifikaci včetně seznamu alergenů a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí
Nebezpečné látky: Borovicová silice

H226– Hořlavá kapalina a páry. 
H304– Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H317– Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410– Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210– Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P241 - Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/.../zařízení do výbušného prostředí.
P301+ P310– PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P303+P361+P353– PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501– Odstraňte obsah/obal.

List

Objem35ml

Ke stažení