Luxusní dámské parfémy

Prohlédnuté produkty

Nasledujte nás na Facebooku

Luxusní dámský parfém do kosmetiky MYSTERIOUS WOMAN 10ml Větší náhled

Luxusní dámský parfém do kosmetiky MYSTERIOUS WOMAN 10ml

0608

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.
KvalitnÍ imitace značkového parfému EUPHORIA CALVIN KLEIN
Popis vůně: ovocná, květinová, mošusová, ambrová
Parfém do kosmetiky: pevná i tekutá mýdla, šampóny, sprchové gely, koupelové soli, krémy
Výroba toaletní a parfémované vody a parfému
 
Nepoužívat v koncentrované formě! Nutno ředit!
Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

Více detailů

Skladem

37 Kč

Více informací

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.
Nepoužívat v koncentrované formě! Nutno ředit!
Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!
Bezpečnostní list ke stažení na záložce DOKUMENTY
 
Popis vůně
         ovocná, květinová, mošusová, ambrová
 
Použití
pevná i tekutá mýdla, šampóny, sprchové gely, koupelové soli, krémy
toaletní a parfémovaná voda, parfém
 
Doporučené dávkování
mýdla, šampóny, sprchové gely, koupelové soli, krémy 0,1-0,2%
kolínská voda 5%
toaletní voda 8%
parfémová voda 18%
parfém 38%
 
 
OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
 
 
Varování
H315 – Dráždí kůži.
H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 – Uniklý produkt seberte.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
 
Objem
10 ml

Ke stažení